Hur går ett bygglovsärende till?

Här beskriver vi kort vad som händer när du ansöker om bygglov.

Processkarta bygglov

1. Du vill bygga något som kräver bygglov

Om du ska bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid ansöka om bygglov.

Kontrollera om du behöver bygglov

2. Du ansöker om bygglov

Till din ansökan måste du också skicka in ritningar, kartor och andra dokument. Tänk på att alla ritningar måste vara fackmannamässiga och skalenliga. Måtten måste finnas på ritningarna. Ritningarna måste vara tydliga. Om det är svårt att illustrera kan du förklara med text på ritningen. Rutat papper får inte användas.

Att tänka på när du ska ansöka om bygglov

Ansök om bygglov

3. Vi granskar ansökan

När vi får din ansökan om bygglov går vi igenom den och tittar om något saknas. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering. Då får du ett meddelande om komplettering.

När vi har fått in alla handlingar ska det ta max 10 veckor att få ett svar på din ansökan. Handläggningstiden kan, i speciella fall, utökas med ytterligare 10 veckor.

I vissa fall får grannar och andra berörda möjligheten att lämna synpunkter. Om en granne lämnar ett yttrande får du möjligheten att bemöta det. 

4. Vi beslutar

Vi gör en slutlig bedömning i ärendet och beslutar om du ska få bygglov eller inte för det du vill bygga. Vi fattar ett beslut inom tio veckor från att ansökan är komplett. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Om vi har begärt in kompletteringar och inte har fått dessa, tvingas vi avvisa ansökan.

När vi har fattat ett beslut fakturerar vi en avgift för prövningen av din ansökan. Tillkommande avgifter för extra beslut, extra samråd eller extra platsbesök faktureras i samband med slutbeskedet.

Om våra taxor och avgifter

När du har fått ett bygglov innebär inte det att du får börja bygga. Du måste vänta på ett startbesked. I samband med att du får ditt bygglov blir du inbjuden till ett tekniskt samråd. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked direkt med bygglovet.

Att tänka på när du har fått bygglov

Efter att du fått bygglov har grannar och andra personer möjlighet att överklaga. Om du inte beviljas ett bygglov, kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Överklaga ett beslut

5. Tekniskt samråd

När du har fått bygglov skickar byggnadsinspektören en kallelse till dig till tekniskt samråd. I kallelsen står det vilken tid som är bokad och vilka handlingar du behöver skicka in innan det tekniska samrådet. Om byggnadsinspektören inte har fått handlingarna en vecka innan den bokade tiden, kan mötet ställas in eller flyttas fram.

På tekniskt samråd går vi igenom förutsättningarna för projektet. Vid mötet deltar byggherren, en kontrollansvarig och en byggnadsinspektör från kommunen. Vi diskuterar bland annat arbetets planering, byggherrens förslag till kontrollplan och om det behövs ett arbetsplatsbesök. Vi bestämmer också hur många besök kommunen måste göra.

Byggnadsinspektören granskar ärendet främst utifrån krav som ställs i plan- och bygglagen på de tekniska egenskaperna. Om tekniska handlingar saknas som behövs för att fatta ett beslut om startbesked, begär byggnadsinspektören in dessa.

6. Vi ger startbesked

Efter det tekniska samrådet kan byggnadsinspektören ge ett skriftligt startbesked om alla krav på egenskaper kan förväntas uppfyllas och alla handlingar som behövs är inlämnade.

När du får ett startbesked kan du börja bygga. Här får du också veta om du behöver ha ett slutsamråd, se punkt 8.

7. Arbetsplatsbesök

Under byggarbetets gång kan det vara aktuellt med ett arbetsplatsbesök. På arbetsplatsbesöket kontrollerar byggnadsinspektören tillsammans med byggherren och kontrollansvarig att bygget följer kontrollplanen och bygglovet.

Om bygget kräver ett tekniskt samråd måste vi göra minst ett arbetsplatsbesök under arbetets gång.

8. Slutsamråd

När ditt bygge närmar sig att bli färdigt måste du boka tid med byggnadsinspektören för ett slutsamråd. Slutsamrådet är på byggarbetsplatsen. På slutsamrådet tittar vi bland annat på om du har följt kontrollplanen. Byggherren har ansvaret för att gällande byggregler följs. I samband med slutsamrådet ska byggherren eller kontrollansvarig lämna in de handlingar som behövs för att kunna fatta ett slutbesked. I ditt startbesked står det vilka handlingar som ska lämnas in på slutsamrådet.

9. Vi utfärdar slutbesked

Om allt är byggt enligt gällande regler och du har följt kontrollplanen får du ett slutbesked från kommunen. När du har fått slutbeskedet får du börja använda det du har byggt.