Kurser i naturvetenskap

Vi erbjuder dessa kurser, på gymnasial nivå, under läsåret.

Biologi 1

I kursen får du lära dig hur allt liv hänger ihop, den del som kallas för ekologi och beskriver hur organismer samspelar med varandra samt påverkas av miljön de lever i. Genetiken, ärftlighetsläran, både på cell- och individnivå är en viktig del för att förstå evolutionen och organismernas olika strategier för överlevnad och reproduktion. Du får också lära dig hur allt liv på jorden organiseras utifrån deras släktskap och kallas för fylogeni. (100 poäng)

Biologi 2

I kursen ligger fokus på människans anatomi och fysiologi. Här beskrivs mer ingående hur celler, som allt liv består av, ser ut och fungerar. Kursen behandlar några biotekniker som finns idag och vad de används till. Här studeras också cellers olika livscykler, vilka processer sker. Kanske får du svaret på vad kärlek är? (100 poäng)

Fysik 1 a

Vilket ämne har den största tyngden – 1 kg bomull eller 1 kg bly? Hur vet en sten som faller åt vilket håll den skall falla? Varför lyser en 60W lampa starkare än en 40W? Du får svaren i kurs 1! För att läsa Fysik 1 bör du klarat av matematik 2c och parallellt läsa matematik 3c. (150 poäng)

Fysik 2

Är elektriskt fält och magnetiskt fält samma sak? En person står i aktern på en roddbåt och går sedan mot fören. Varför åker då båten bakåt? Vad är ljus? Vad är ljud? Dessa frågor får sina svar i kurs 2. För att läsa Fysik 2 bör du ha klarat av matematik 3 och parallellt läsa matematik 4. (100 poäng)

Kemi 1

I kursen får du lära dig om atomer och molekyler som byggstenar för alla ämnen i vår omgivning. Förhoppningsvis ökas din kunskap om varför reaktioner sker och hur olika kemiska bindningar uppstår. Stökiometri är ett viktigt område inom kemi där dina matematiska kunskaper sätts på prov, vi räknar på koncentrationer och substansmängder för att kunna göra viktiga kemiska analyser. (100 poäng)

Kemi 2

I Kemi 2 ligger fokus på biokemi och den organiska kemin. Här får du lära dig om livets viktigaste atom C, kol och några av alla oändliga föreningar som den kan bilda. Vi fortsätter utveckla kunskaper om kemiska reaktioner och räknar på jämvikter i olika system. Kemi i samhället är en verkligt spännande utmaning och en nödvändighet för ett hållbart samhälle. (100 poäng)

Matematik - allmän information

Gymnasiets matematikkurser är indelad i tre olika spår; a, b och c. Vilket spår man ska läsa beror av vilken inriktning man har på sina studier. Det skiljer sig lite i innehåll och hur djupt man går in på olika områden i de olika spåren. Att byta spår mellan de olika kursnivåerna innebär att man behöver läsa in en del områden på egen hand innan man börjar på en ny nivå.

I spår a finns matematik 1a och 2a. I spår b finns kurserna 1b, 2b, 3b och 4. I spår c finns kurserna 1c, 2c, 3c och 4. Kontakta en studievägledare om du behöver hjälp att välja spår.

Matematik 1 a, b, c

I kurs 1 får du lära dig att beräkna sannolikheter, fördjupa dina kunskaper om procentuella förändringar, lära dig att använda samband/funktioner, hur man tolkar och granskar statistik samt öva på din färdighet att ställa upp och lösa linjära ekvationer. Kursen ger en bra grund för att klara av matematiken i vardagliga situationer och i fortsatta studier. (100 poäng)

Matematik 2 a, b, c

Kursen bygger vidare på matematik 1. I kurs 2 får du lära dig använda de grundläggande klassiska satserna i geometri. Du får arbeta vidare med algebra för problemlösning. I funktionsläran introducerar man de ickelinjära funktioner och i statistikavsnittet lär man sig bland annat hur man räknar ut sannolikheten för försök i flera steg. (100 poäng)

Matematik 3 b, c

Kursen bygger på matematik 2b och 2c.

I matematik 3b och 3c arbetar vi bland annat med derivata och integraler, definitions- och värdemängd, kontinuerlig och diskret funktion, gränsvärde, sekant och tangent. I kursen behandlar vi optimeringsproblem, förändringar och extremvärden. Om du planerar att läsa matematik 4 ska du läsa matematik 3c. (100 poäng)

Matematik 4

Trigonometri är ett viktigt område. Det handlar inte bara om vinkelberäkningar i trianglar utan också om att beskriva periodiska förlopp. Kan man verkligen räkna med ”roten ur negativa tal”? I kurs 4 får du möta så kallade ”imaginära tal”, matematiska bevis och differentialekvationer samt integraler. Kursen behövs för fortsatta högre studier på naturvetenskapliga utbildningar. (100 poäng) 

Naturkunskap 1a1

I kursen får du lära dig att formulera naturvetenskapliga frågeställningar gällande hållbar utveckling och utveckla
din förmåga att se olika aspekter på hållbar utveckling. Kursen arbetar med aktuella samhällsfrågor utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Normer i samhället tas upp inom områden som sexualitet, lust och relationer. Du får lära
dig att kritiskt granska, värdera information och ta ställning i viktiga framtidsfrågor. (50 poäng)

Naturkunskap 1a2

I kursen 1a2 får du lära dig grunden för hur genetiken fungerar och vilka möjligheter samt risker som öppnar upp sig med hjälp av gentekniken. Ett viktigt område i kursen är vår livsstil och hur den påverkar oss som individer med fokus på kost, träning och sömn. Du får lära dig att kritiskt granska, värdera information och ta ställning i viktiga framtidsfrågor. (50 poäng)

Naturkunskap 1b

Kursen motsvarar innehållsmässigt Naturkunskap 1a1 och Naturkunskap 1a2. Se innehållet i dessa kurser. (100 poäng)

Naturkunskap 2

I kursen Naturkunskap 2 får du lära dig om grundläggande kemi för att öka din förståelse för hur och varför kemiska reaktioner sker med utgångspunkt i vardagen. Ett stort område i kursen är människans anatomi och fysiologi där cellen är vår minsta byggsten. Evolutionen behandlas utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv, det vill säga att det finns inget syfte eller mål bara olika drivkrafter för att komma fram till dagens världsbild. Du får lära dig att kritiskt granska, värdera information och ta ställning i viktiga framtidsfrågor. (100 poäng)

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux