Kurser i språk

Vi erbjuder dessa kurser, på gymnasial nivå, under läsåret.

Engelska 5

I kursen Engelska 5 utvecklar du dina kunskaper i det engelska språket och utökar ditt ordförråd. Du övar dig på att uttrycka dig muntligt på engelska ge uttryck för åsikter, värderingar och känslor och genom olika skriftliga övningar utvecklar du även ditt skrivande på engelska. Du läser texter från olika engelsktalande länder, samt sakprosa. Du får också lära dig mer om den engelskspråkiga världens samhällsliv och kultur. Undervisningen är huvudsakligen på engelska. Förkunskaper: grundskolans årskurs 9. (100 poäng)

Engelska 6

I kursen Engelska 6 fortsätter du att utveckla dina färdigheter så att du kan använda språket i dina vidare studier och i yrkeslivet. Du övar dig på att läsa och tala på engelska samt förstå engelskt tal. I denna kurs får du öva dig på att kommunicera på engelska genom att läsa och diskutera/analysera samt skriva olika skönlitterära texter varvat med utredande, argumenterade texter. Du lär dig mer om olika språkliga stilnivåer. Kunskaper om källhänvisning ingår. (100 poäng)

Engelska 7

I kursen Engelska 7 får du ytterligare fördjupa din förmåga att i tal och skrift diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella sammanhang i olika delar av världen där engelska talas genom att läsa och diskutera/analysera skönlitterära texter från skilda tider. Du får också läsa vetenskapliga texter och träna på att skriva och tala engelska i olika situationer på ett adekvat och ändamålsenligt sätt. Du får arbeta med retorikens grunder tränar dig på att förstå och analysera talsituationer samt att använda retoriska grepp för ditt eget talande. (100 poäng)

Svenska 1

I svenska 1 får du arbeta med muntlig framställning, den retoriska arbetsprocessen och att skriva texter av olika slag. Du tränar språkriktighet, grammatik och ordkunskap. Du får lära dig att argumentera, muntligt och skriftligt. Du arbetar med grundläggande källkritik och citat- och referatteknik. Du får läsa skönlitteratur från olika tider och kulturer samt centrala motiv i teater, film och andra medier. Dialekter och språklig variation samt skillnader mellan formellt och informellt språkbruk ingår också i kursen. (100 poäng) Förkunskaper: Grundskolans svenska eller motsvarande.

Svenska 2

Litteraturstudier i ett historiskt perspektiv. Analys av skönlitterära verk från olika epoker. Muntlig och skriftlig framställning av argumenterande karaktär. Sammanställa olika källor i skriftlig form och att använda referatteknik och att formulera sig på ett sammanhängande och varierat sätt. Språksituationen i Norden och analys av det svenska språkets uppbyggnad. (100 poäng)

Svenska 3

Skriva texter av vetenskaplig karaktär och kunskaper om de krav som ställs på denna texttyp. Den retoriska arbetsprocessen och muntlig framställning som bygger på denna. Litteraturstudium inom ett valt tema och tillämpning av litteraturvetenskapliga begrepp. Det svenska språkets utveckling genom historien och hur släktskapsförhållande till andra språk. (100 poäng)

Svenska som andraspråk 1

I svenska som andraspråk 1 får du arbeta med svenska språket genom att läsa olika texter från skönlitteratur, noveller och romaner. Du tränar talet genom diskussioner, referat och argumentation. Du tränar vidare på att använda språket rätt och på grammatik. (100 poäng) Förkunskaper: Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Svenska som andraspråk 2

I svenska som andraspråk 2 ingår utredande och argumenterande skriftlig och muntlig framställning, liksom svenska språkets uppbyggnad och ordförråd i olika kommunikationssituationer. Du får läsa litteratur från olika tider. Du får dessutom lära om språksläktskap, minoritetsspråk och språkliga variationer i svenskan. Du får jämföra svenska med det egna modersmålet. (100 poäng)

Svenska som andraspråk 3

Kursinformation kommer.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux