Eget vatten och avlopp

Du är ansvarig för att kontrollera dricksvattnets kvalitet från din egna brunn. Ska du installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd.

Hitta på sidan

Om du ska installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

Bilagor som ska skickas med ansökan

Till din ansökan ska du som regel skicka med situationsplan för avlopp, grannintyg och avtal för att anlägga avlopp på annans mark. Men ibland är det inte aktuellt att skicka med alla bilagorna.

Situationsplan

Du ska bifoga en situationsplan för avlopp till din ansökan. Situationsplanen är i princip en karta över tomten som visar:

  • Fastighetsgränser
  • Befintliga och planerade byggnader
  • Förslag på var avloppsanläggningen och ledningarna ska placeras
  • Utsläppspunkt från avloppet
  • Tillfartsväg och uppställningsplats för slamtömningsfordon
  • Din egen vattentäkt
  • Övriga vattentäkter inom en radie av 100 meter från det planerade avloppet
  • Energibrunnar inom en radie av 100 meter från det planerade avloppet
  • Placering av eventuella provgropar
  • Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet

Teknisk beskrivning

Den tekniska beskrivningen ska visa hus anläggningen ska byggas upp och dimensioneras. Den tekniska beskrivning över anläggningen ska visa anläggningen sedd som ett tvärsnitt. Du beskriver längd, tjocklek, bredd och val av material. Den tekniska beskrivningen kan också kallas för anläggningsbeskrivning, typritning eller motsvarande beroende på vilket fabrikat du väljer.

Entreprenörsrapport

Arbetet att anlägga avloppet ska dokumenteras med fotografier och en entreprenörsrapport. När arbetet med avloppsanläggningen är färdigt, ska du skicka in din rapport till miljö- och byggnadsförvaltningen. Rapporten ska skickas in senast fyra veckor efter att arbetet är färdigt.

Anlägga avlopp på annans mark

När du anlägger avlopp på annans mark behöver du ta en kopia på servitut eller teckna ett skriftligt avtal med markägaren.

Grannintyg för avloppsanläggning

När du ska installera en avloppsanläggning måste alla grannar och fastighetsägare inom 100 meter från anläggningen ta del av ansökan.

De ska fylla i varsitt grannintyg och du ska skicka in det tillsammans med din ansökan om avloppstillstånd.

Om placeringen av avloppsanläggningen är närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du ett skriftligt intyg från din granne.

1. Du vill anlägga enskilt avlopp

Om du vill anlägga ett enskilt avlopp måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

2. Du ansöker om tillstånd

3. Vi granskar ansökan

När vi får din ansökan om tillstånd går vi igenom den och tittar om något saknas. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

När det behövs skickar vi ut ett grannyttrande med kopia på ansökan till dina grannar. Grannarna har två veckor på sig att lämna synpunkter på den planerade anläggningen.

4. Du provgräver

I de allra flesta fallen behöver du gräva en provgrop. Då ber vi dig att anlita en entreprenör som gräver en provgrop på platsen där avloppet ska ligga. Provgropen ska vara minst 2,5 meter djup (minst 3 meter vid infiltration). Kontakta din handläggare för att boka en inspektion.

5. Vi inspekterar

Vi gör en inspektion av gropen. När vi gör det är det bra om du är med. På inspektionen är det bra om det finns en stege tillhands.

Om det behövs tar vi ett jordprov och skickar på analys. Kostnaden för analysen får du betala. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

6. Vi beslutar om tillstånd och fakturerar

Vi gör en slutlig bedömning i ärendet och beslutar om du ska få tillstånd eller inte för ditt avlopp. När vi har fattat ett beslut fakturerar vi en avgift för prövningen av din ansökan.

7. Du anlägger avloppet

När du har fått ditt skriftliga beslut om tillstånd får du, eller en entreprenör, börja anlägga avloppet. Läs igenom vårt beslut och villkoren noggrant så att du inte missar något. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppet även om du anlitar en entreprenör.

Du måste påbörja arbetet att anlägga inom två år från beslutsdatumet och avsluta det inom fem år.

Du måste dokumentera anläggningsarbetet. Dokumentationen ska innehålla en entreprenörsrapport och foton. Fotona ska visa varje steg i arbetsgången. Glöm inte att ta ett så kallat referensfoto som visar var avloppet är placerat i förhållande till huset. Du ska skicka in dokumentationen till oss senast fyra veckor efter slutinspektionen. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

8. Du bokar slutinspektion

Minst fem dagar innan avloppet ska täckas över ska du kontakta din handläggare för att boka en slutinspektion. Du får inte börja använda avloppet innan vi har gjort slutinspektionen.

9. Vi slutinspekterar

På slutinspektionen kontrollerar vi att avloppet är anlagt enligt villkoren i beslutet om tillstånd.

10. Vi skriver slutintyg

Om allt är anlagt enligt tillståndet, skriver vi ett slutintyg. Vi skickar en kopia på slutintyget till VafabMiljö som sköter slamtömningen åt kommunen. Därefter avslutar vi ärendet.

I en infiltration eller markbädd som ligger i grundvattnet fungerar inte reningen som den ska. Avloppsvattnet förs orenat ut till grundvattnet som sedan kan förorena dricksvattentäkter.

För att fastighetsägare eller tillsynsmyndighet ska kunna kontrollera att den enskilda avloppsanläggningens infiltrationsbädd eller markbädd inte ligger i grundvattnet, behöver anläggningen ha ett så kallat grundvattenrör.

Mått och avstånd av rör

Röret bör vara minst 110 millimeter i diameter och kan till exempel vara ett vanligt dräneringsrör eller PVC-rör. I grundvattenröret ska du med hjälp av en pejlsticka kunna ta reda på hur grundvattennivån står i förhållande till spridarrören. Nivåskillnaden mellan spridarrören och grundvattenrörets botten ska vara minst 120 centimeter. Avståndet från spridarrörets botten till grundvattenytan ska vara minst 100 centimeter under hela året.

Placering av rör

Grundvattenröret kan anläggas var som helst i eller i anslutning till infiltrationsbädden eller markbädden. En lämplig lösning är dock att placera grundvattenröret i anslutning till ventilationsrören. För att skydda rören från påkörning, nedtrampning eller överväxning kan samtliga rör samlas i en ventilationsbrunn.

Illustration av grundvattenrör. Bilden till överst visar ett exempel på utformning av grundvattenrör. Bilden längst ner visar luftningsrör och grundvattenrör ihop i en ventilationsbrunn.

Bilden till överst visar ett exempel på utformning av grundvattenrör. Bilden längst ner visar luftningsrör och grundvattenrör ihop i en ventilationsbrunn. (Bilder är uppdaterade januari 2016)

Om du vill ha glesare hämtning eller omhänderta fosforfiltermaterial på egen jordbruksfastighet måste du ansöka om dispens från kommunen.

Eget omhändertagande

Eget omhändertagande av förbrukat filtermaterial från fosforfälla eller minireningsverk kan medges om det sker på fullt betryggande sätt utan att det uppstår problem för människors hälsa eller miljön. En förutsättning är att det på fastigheten finns tillräckliga spridningsarealer.

Det uttjänta filtermaterialet ska, i första hand, spridas på jordbruksmark där det finns ett kalkningsbehov, så att näringen tillvaratas i ett kretslopp. Om filtermaterialet sprids på något annat än jordbruksmark ska den tänkta ytan vara minst 2000 m2 stor och det bör också finnas möjlighet att plöja ytan om materialet ansamlas.

Om du vill installera ett minireningsverk på din fastighet, måste du ansöka om ett tillstånd från kommunen.

Tänk på att följa instruktionerna i blanketten så att du fyller i den rätt. En ofullständig blankett kommer att skickas tillbaka till dig för komplettering.

Innan du skickar in blanketten är det viktigt att kontrollerar att du har skickat med alla bilagor som behövs.

Nedan hittar du information och exempel på olika driftsjournaler för kontroll av avloppsanläggningar.

Drifts­journal Ecobox F3

Det här är ett exempel på hur en driftsjournal kan se ut. Du kan även göra en egen driftsjournal eller använda ett förslag från tillverkaren om det passar bättre för din avloppsanläggning.

Som fastighetsägare ansvarar du för skötseln av din egen avloppsanläggning och då bör du dokumentera vad du har gjort i en driftsjournal. Vårt exempel på driftsjournal är tänkt som en service för att underlätta för dig som inte har någon annan driftsjournal.

Drifts­journal Green Rock

Det här är ett exempel på hur en driftsjournal för Green Rock 10S/15/20 kan se ut. Du kan även göra en egen driftsjournal eller använda ett förslag från till­verkaren om det passar bättre för din avloppsan­läggning.

Som fastighetsägare ansvarar du för skötseln av din egen avloppsanläggning och då bör du dokumentera vad du har gjort i en driftsjournal. Vårt exempel på driftsjournal är tänkt som en service för att underlätta för dig som inte har någon annan driftsjournal.

Drifts­journal för mini­renings­verk med fosfor­fällning

Det här är ett exempel på hur en driftsjournal kan se ut.Du kan även göra en egen driftsjournal eller använda ett förslag från tillverkaren om det passar bättre för din avloppsanläggning.

Som fastighetsägare ansvarar du för skötseln av din egen avloppsanläggning och då bör du dokumentera vad du har gjort i en driftsjournal. Vårt exempel på driftsjournal är tänkt som en service för att underlätta för dig som inte har någon annan driftsjournal.

Drifts­journal för mini­renings­verk med fosfor­fälla

Det här är ett exempel på hur en drifts­journal kan se ut. Du kan även göra en egen driftsjournal eller använda ett förslag från till­verkaren om det passar bättre för din avlopps­anläggning.

Som fastighetsägare ansvarar du för skötseln av din egen avloppsanläggning och då bör du dokumentera vad du har gjort i en driftsjournal. Vårt exempel på driftsjournal är tänkt som en service för att underlätta för dig som inte har någon annan driftsjournal.

Om du ska driva en offentlig eller kommersiell verksamhet som inte har kommunalt vatten måste du registrera din dricksvatten­anläggning hos kommunen. Det är också viktigt att du följer Livsmedelsverkets regler för dricksvatten.

Du måste göra en egenkontroll och ta prover på ditt dricksvatten. Vi har ett förslag på mall för provtagningsschema.

Som verksamhetsutövare kan du ansöka om tillstånd från kommunen att minska antalet dricksvattenkontroller eller att utesluta delar ur dem.

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med att kontrollera alla enskilda avlopp i Enköpings kommun. Under våren 2022 inventerar vi avloppsanläggningar i Ekaåns södra avrinningsområde. Vi gör ett utskick till berörda fastighetsägare i slutet av mars 2022.

Senare i vår planerar vi även att ordna infoträffar för de fastighetsägare i inventeringsområdet, som behöver åtgärda sina avloppsanläggningar. Vi följer dock utvecklingen av pandemin och anpassar oss till gällande rekommendationer. När, var och hur träffarna kan genomföras behöver vi därför återkomma till. I förra årets projekt hölls infoträffarna digitalt.