Kart- och mättjänster

Kontakta kommunen om du vill beställa kartor, flygbilder, utstakningar och lägeskontroller.

Hitta på sidan

Kommunen hjälper dig med utstakning och lägeskontroll samt tar fram lov- och nybyggnadskartor vid bygglov.

 • Du kan beställa flygbilder och andra specialkartor för att planera din tomt eller kanske bara ha för att dokumentera en plats som är viktig för dig.
 • Du kan få ut kartor som visar fastighetsgränser, byggnader, vägar och gator samt höjder.
 • Du kan också få fram flygfotografier i färg.

Du kan få alla kartor i olika dataformat eller utskrivet på vanligt papper.

Beställa kartor

Du kan läsa nedan om vilka kartor du kan beställa hos kommunen. Ladda ner vår blankett för att göra din beställning.

Förrättnings­karta

En förrättningskarta redovisar de förändringar som skett med fastighetsgränser och rättigheter inom en viss lantmäteriförrättning. Kartan visar bland annat koordinater för gränspunkter och avstånd mellan punkterna. Förrättningar handläggs av lantmäteriet.

Om du vill ha kopior av gamla förrättningskartor kan du kontakta lantmäteriet eller kart- och GIS-avdelningen på Enköpings kommun.

Lovkarta

En lovkarta visar var på tomten det redan finns byggnader. Den visar var du får och inte får bygga något samt anslutande vägar. Område som du inte får bygga på kallas för prickmark.

När du söker bygglov för tillbyggnad eller annan åtgärd behöver du oftast ha en lovkarta. Vet du inte vilken karta du behöver, kontaktar du byggavdelningen.

Lovkartan innehåller bland annat befintlig bebyggelse på fastigheten, prickmark (mark som inte får bebyggas) och angränsande vägar.

Leveranstiden för kartorna är normalt två till fyra veckor. Var därför ute i god tid när du beställer din karta.

Nybyggnads­karta

En nybyggnadskarta visar bland annat fastighetsgränser, höjdinformation, befintliga vägkanter och anslutningspunkter för vatten och avlopp (VA). Den innehåller även planbestämmelser för aktuell fastighet och information om servitut.

När du söker bygglov för nybyggnad måste du oftast ha en nybyggnadskarta. Vet du inte vilken karta du behöver kontaktar du byggavdelningen.

Nybyggnadskartan innehåller fastighetsgränser, höjdinformation, befintliga vägkanter, anslutningspunkter för vatten och avlopp (VA) samt planbestämmelser för aktuell fastighet och information om servitut med mera.

Leveranstiden för kartorna är normalt två till fyra veckor. Var därför ute i god tid när du beställer din karta.

Geografiska analyser (GIS)

Vi kan ta fram kartor med anpassat innehåll och utseende. Vi kan även göra analyser av geodata eller annan data som presenteras i tabeller, rapporter eller på karta. Till exempel kan vi visa på kartan var strandlinjen har gått under årens lopp.

Grundkarta

Grundkarta är ett utdrag ur primärkartan vid ett visst tillfälle. Grundkartan används som underlag för detaljplaner. Kartan innehåller samma information som primärkartan, men kompletteras med information från eventuella tidigare detaljplaner inom området. I en grundkarta finns alltid höjdinformation och fornlämningar redovisade.

Ortofoton

Ortofoton är skalriktiga flygfotografier i färg som finns tillgängliga över hela kommunen. Tätorterna fotograferades 2014. Ortofoton kan med fördel kombineras med andra digitala kartor för att ge ytterligare information om det aktuella området. Exempelvis kan ortofoton kombineras med fastighetsgränser.

Primärkarta

Primärkarta är en storskalig karta som redovisar grundläggande förhållanden på marken. Den visar fastighetsgränser, byggnader, vägkanter och höjder. Den kan levereras i både analogt och digitalt format. Primärkartan finns i Enköping, Grillby, Lillkyrka, Fjärdhundra, Hummelsta, Skolsta, Hjälsta, Ekolsund ochi Örsundsbro.

Det är viktigt att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet eller skadeståndsanspråk från berörda grannar. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna på tomten. Utstakning kallas ibland för utsättning.

Innan du börjar bygga måste du beställa utstakning. Utstakning är att markera den nya byggnadens läge på tomten. På så sätt ger vi förutsättningar för dig att bygga. Grovutstakning är när man markerar inför sprängnings- och schaktningsarbeten. Finutstakning är när man markerar inför formsättning av grunden.

Lägeskontroll utförs normalt efter formsättning av grunden. Lägeskontroll är att kontrollera att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger.

Det står i ditt bygglovsbeslut om det krävs utstakning och läges­kontroll. Du ska skicka dokumentationen från utstakningen och lägeskontrollen till vår kart- och GIS-avdelning.

Om du själv vill göra utstakning och lägeskontroll måste du ansöka om mätbehörighet från oss.

Beställ tjänsten från kommunen eller anlita en konsult

Du kan beställa tjänsterna från kommunen men du kan också anlita en konsult.

Det är viktigt att konsulten kan styrka att den har kompetens inom mätningsteknik i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer för bedömning av ”grundläggande mätningsteknisk färdighet” (A§ 348/2010). För denna färdighet krävs examen från en mätningsteknisk utbildning på minst två år och praktisk erfarenhet i minst två år. Summan av utbildning och praktik ska blir minst fem år.

Kommunen ska godkänna konsulten innan denna utför utstakning eller lägeskontroll.

En lägeskontroll innebär att byggnadens läge kontrolleras så det överensstämmer med bygglovet. Här är våra anvisningar för att göra lägeskontrollen och hur du rapporterar resultatet. Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift på 1 000 kronor exklusive moms för prövning av kompetens.

Koordinat­system/höjd­system

Använd koordinatsystemet SWEREF 99 16 30 och höjdsystemet RH 2000. Mätfiltyper som vi tar emot:

 • dwg/dxf
 • top/topx
 • geo
 • pxy
 • csv
 • shape

Ritningsfiltyper som vi tar emot:

 • pdf
 • tif/tiff
 • png
 • jpeg

Vad ska mätas

 • Fasad: Vid färdigbyggd fasad ska fasadens yttersta punkt mätas, annars grund.
 • Grund: Yttersta kanten ska mätas. Höjd ska finnas på alla mätpunkter.
 • Carport/skärmtak: Den yttersta delen på den bärande konstruktionen ska mätas.
 • Höjd: Färdigt golv eller underkant knutbräda (sockelhöjd), vid nivåskillnad ska samtliga nivåer redovisas.
 • Skärmtak: Skärmtak sammanbyggt med byggnad ska redovisas som olika objekt.
 • Tillbyggnad: Vid tillbyggnad ska befintlig byggnad också mätas.

Mätning

 • All mätning ska utföras med totalstation.
 • Uppställningen kan ske mot markpunkter (bifogas i filen) eller GNSS-punkter (mätta minst under 30 sekunder per punkt, bifogas i filen)
 • Uppställningen ska ligga inom 10 mm i XYZ och utföras mot minst 3 punkter gärna fler. Vid avvikelse större en detta ska skälet redovisas, exempelvis vid uppställning mot gränspunkter.
 • Etableringslägen skall vara minst mätavståndet, gärna mer.

Rapportera resultaten

Resultaten från lägeskontrollen ska du rapportera som mätfil och ritningsfil, som du skickar med e-post till oss. Det är viktigt att resultatet skickas in så snabbt som möjligt max 30 dagar från mättillfället. Det är byggnadens status vid mättillfället som ska mätas. Är fasaden klar ska denna mätas annars grund.

Rapportera resultatet till:

E-post: kartor@enkoping.se

Vad lägesrapporten ska innehålla

 • Koordinatförteckning ska finnas för samtliga punkter, mätpunkter + etableringspunkter.
 • Slutna linjer eller polygoner som måttsatts till gränsen på samma sätt som i situationsplanen.
 • Samtliga byggnaders fasadmått ska redovisas.
 • Filnamn och lagernamn i klartext
 • Det ska framgå om måtten avser fasad eller grund
 • Vem som har utfört mätningen samt datum när mätningen utfördes
 • Fastighetsbeteckning och diarienummer på bygglovet
 • Vad mätningen avser (fasad, grund, FG, SH mm)
 • Mätnoggrannhet, etableringsmetod och instrument

Skicka till kartor@enkoping.se (mätningarna ska levereras skyndsamt till kommunen inom 30 dagar)

Exempel på ritningar

På vår samlingssida med exempelhandlingar kan du se exempel på hur en lägeskontroll ska se ut.

Har du rättsliga frågor om en fastighet ska du kontakta Lantmäteriet i Uppsala län. Det kan handla om avstyckningar, lagfarter, servitut eller inteckningar.

Tomtgräns

Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan kommunen hjälpa dig att ta fram gränsmarkeringarna. Om du behöver en gränsbestämning som är juridiskt gällande ska du kontakta lantmäteriet.

Gränsvisning

En gränsvisning är inte någon fastighets­rättslig åtgärd, men om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi hjälpa dig att återfinna gräns­markeringarna.

Där vi inte återfinner någon gränsmarkering markerar vi med träläkt eller färgmarkering. En gränsutvisning innebär aldrig att man får nya gränsrör. Gränsen visas ut baserat på uppgifter i handlingar upprättade vid tidigare utförd lantmäteriförrättning. Detta innebär att det inte är något nytt beslut om gränsens läge som fastslås.

I vissa fall kan dokumentationen av gränser som tillkommit i äldre tid vara av bristande kvalité eller saknas. I dessa fall kan gränsens läge vara osäkert och en exakt gränsvisning svår att genomföra. Vid behov av ett fastställande av gränsens exakta läge kan då en fastighetsbestämning alternativt en särskild gränsutmärkning göras i stället för gränsvisning.

För dessa typer av myndighetsutövning hänvisas till Lantmäteriet.