Komm­­unalt vatten och avlopp

Ska du ansluta till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en ansökan. Läs också om vårt dricksvatten, hur du spar vatten eller läser av vattenmätaren.

Hitta på sidan

För att ansluta behöver du skicka in en ansökan. Då gör vi en bedömning om det är möjligt och vad det kommer att kosta.

Om din fastighet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp fungerar det oftast som vi beskriver nedan. Vissa områden ansluts med lågtrycksavlopp och då fungerar det lite annorlunda. Det kan också i vissa fall finnas möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp om fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet. Kontakta i så fall vatten- och avloppsavdelningen för mer information.

1. Du ansöker om att få ansluta till kommunalt vatten och avlopp

När du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en blankett tillsammans med en VA-plankarta för att ansökan om att ansluta.

Behöver du byggvatten behöver vi veta det så att vi kan öppna servisventilen. Endast kommunens personal får hantera servisventilerna. Kryssa i rutan för byggvatten på blanketten.

Gör en vatten- och avloppsplankarta för hand eller på datorn. Rita in alla VA-ledningar som dras till alla byggnader på fastigheten. Rita också in vattenmätarens placering. Den ska placeras så att allt vatten kan mätas.

Följande ska ritas in på VA-plankartan:

 • Ledningsdragning med rördimensioner till samtliga byggnader, från tomtgräns till vattenmätare
 • Vattenmätarens placering(vattenmätaren ska vara placerad innan första tappställe)
 • Placering av första tappställe
 • Hantering av dagvatten

2. Vi granskar ansökan

När vi får in ansökan går vi igenom den och tittar om något saknas. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

3. Vi meddelar dig om beslut och kostnad

När förbindelsepunkten är skapad så skickar vi en faktura på anläggningsavgiften. Det gäller om avgiften inte redan är betald sedan tidigare. I vissa fall behöver vi ta betalt för en så kallad lägenhetsavgift även om du har betalat större delen av anläggningsavgiften tidigare.

4. Vi skapar förbindelsepunkt

Om det inte redan finns en förbindelsepunkt så upprättar vi en. Det betyder att vi anlägger vatten- och avloppsledningar till din tomtgräns.

5. Vi fakturerar anläggningsavgift

När förbindelsepunkten är skapad skickar vi en faktura på anläggningsavgiften. Det gäller om avgiften inte redan är betald sedan tidigare. Ibland behöver vi ta betalt för en så kallad lägenhetsavgift även om du har betalat större delen av anläggningsavgiften tidigare.

6. Du planerar och anlägger

Du ansvarar för att anlägga ledningar på fastigheten fram till förbindelsepunkten. Du ansvarar också för att vattenmätarplatsen är rätt utförd. Du behöver då planera var den ska monteras och installera en konsol. På bilden nedanför kan du se hur det ska vara. Vid frågor kontakta oss på kommunen.

Bild på utrymmesbehov för vattenmätaren. Tag kontakt med oss på kommunen vid frågor.

7. Du kontaktar kommunen för installation av vattenmätare

Du kontaktar oss i god tid för att vi ska installera vattenmätare och öppna servisventilen för vatten.

8. Vi monterar vattenmätaren och öppnar ventilen för vatten

Vi monterar vattenmäraren och öppnar ventilen. I och med detta får du tillgång till vatten och avlopp.

Ansluta till ett flerbostadshus eller ett företag

Du som ska bygga ett Attefallshus i ett område med kommunalt vatten och avlopp behöver anmäla det till kommunen.

Om ditt Attefallshus har hygien- och köksutrymmen med vatten behöver du skicka in en anmälan till kommunen. Du kommer då att behöva betala en engångskostnad vid själva anslutningen. Därefter styrs kostnaden av hur mycket vatten du använder.

Skicka in anmälan

Du behöver skicka in anmälan till vatten- och avloppsavdelningen samtidigt som du skickar in bygganmälan till bygglovsavdelningen.

Du som ska starta en ny verksamhet eller bygga ett flerbostadshus behöver ansöka om att ansluta till vatten och avlopp. Du kan också behöva byggvatten under tiden du behöver vatten till ditt bygge.

Du som har kommunalt vatten och avlopp ska via en vattenmätare läsa av och rapportera in mätarställningen minst en gång per år. Då får vi veta hur mycket vatten du förbrukar och vad du ska betala till kommunen. Du får hem ett självavläsningskort där du kan välja olika sätt att rapportera. Vi kommer att påminna dig när det är dags.

Det är bra om du jämför vattenmätarens ställning från år till år. Då kan du se om det finns något som läcker. Det kan till exempel vara en toalett som står och rinner.

Din faktura

Din faktura kan vara högre/lägre än normalt under december. Det beror på att vi i september varje år skickar vi ut ett avläsningskort, där vi ber våra kunder läsa av sin vattenmätare.

Om avläsningskortet kommer till oss innan decemberfakturan skapas kommer den förbrukningen som avläsningen visar med på fakturan. Annars sker det i april.

Placering och hantering av vattenmätare

Din vattenmätare behöver vara placerad så att den inte riskerar att frysa sönder. Om det är väldigt kallt kan en kran under en period stå lite öppen. Då blir det ett svagt men jämnt flöde i ledningen som minskar risken för att vattnet ska frysa. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Fryser den sönder får du ersätta den.

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren ska utrymmet omkring vattenmätaren vara fritt. Vattenmätaren ska alltid placeras innan första tappstället.

Ibland behöver ventilerna som finns före och efter vattenmätaren bytas ut. Fastighetsägaren ska då anlita och bekosta en VVS-montör. Det är bara vatten- och avfallsavdelningens egen personal som får byta eller plocka ner vattenmätaren. Det är också de som får öppna eller stänga servisventilen i förbindelsepunkten.

Om du ska flytta

Kontakta kommunens kontaktcenter och meddela datum för ägarskiftet, anläggningsnummer eller -adress, personnummer (eller organisationsnummer), namn, telefonnummer, epostadress samt postadress till den nya ägaren.

När det kommit in så skickar vi ut blanketter till köpare och säljare. Avläsning ska göra av både köpare och säljare på ägarskiftesdagen. Blanketterna fylls i och skickas in.

När all information har kommit in skapas ägarskiftet och den utflyttande kunden får en slutfaktura.

Inom området vatten och avlopp används ett antal begrepp som du behöver känna till när du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Verksamhets­område

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och/eller avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Utifrån lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) avgör kommunen vilka områden som ska vara verksamhetsområde. Det är fullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser och vilken taxa som gäller för anslutningen.

ABVA

ABVA betyder "Allmänna bestämmelser för användande av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) i Enköpings kommun". Det är ABVA:n som bestämmer kommunens och kundernas rättigheter och skyldigheter mot varandra inom ett verksamhetsområde.

Förbindelse­punkt

Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens ledningar kopplas ihop med kommunens ledningar. Vi meddelar dig förbindelsepunktens placering så fort den är klar. Alla installationer innanför förbindelsepunkten är fastighetsägarens ansvar. Undantag gäller för vattenmätare och för de som har en pumpstation för lågtrycksavlopp.

Servisledning

Servisledningen är fastighetens ledning fram till förbindelsepunkten. Du får själv bekosta och bygga vatten- och avloppsledningarna från huset fram till förbindelsepunkten. För detta krävs en bygganmälan. Kontakta kommunens kontaktcenter för information om bygganmälan.

Vatten- och avloppstaxa

Det är en avgift som alla anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar. Den består av en fast och en rörlig del där den rörliga beror på hur mycket vatten du förbrukar. Avgiften ska täcka kostnaden för vattnet, men också för underhåll av ledningar, utbyggnad av ledningar, underhåll av reningsverket med mera.

Va-taxan innehåller också en anläggningsavgift som berör dig som till exempel bor i ett nytt område där husen inte varit anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet tidigare.

Vattenmätare

En vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Den ska du läsa av på hösten varje år och rapportera in resultatet till kommunens vatten- och avloppsavdelning.

Ett vattenskyddsområde är ett område som vi tar dricksvattnet ifrån. Därför är det särskilt viktigt att det området inte drabbas av giftiga ämnen och föroreningar.

Skydd för dricksvattnet

Stora delar av tätorten i Enköping ligger inom ett vattenskyddsområde. Från det området tar vi vårt dricksvatten. Det finns föreskrifter som reglerar skyddet för dricksvattnet. Föreskrifterna kan påverka dig som bor eller har verksamhet i ett vattenskyddsområde.

Föreskrifter

Föreskrifterna beskriver att viss verksamhet är förbjuden och när det krävs undantag (så kallad dispens) eller tillstånd. Du ansöker om dispens eller tillstånd från kommunen. Reglerna gäller till exempel om du ska:

 • gräva eller borra i marken
 • hantera kemikalier eller avfall
 • utvinna energi ur mark eller grundvatten
 • sprida bekämpningsmedel.

I Enköping är det mesta kommunala dircksvattnet grundvatten. Det tas upp från Enköpingsåsen i Vånsjöbro och i Munksundet. Dessutom finns mindre anläggningar i Nygård, Ådalen och Veckholm. Några områden i kommunens yttre delar får sitt vatten från Bålsta och Västerås.

Du som har egen brunn tar också upp ditt vatten från grundvattnet.

Missfärgat vatten

Om dricksvattnet är missfärgat kan du spola en stund för att se om det blir bättre. Är det fortfarande missfärgat kan du kontrollera om dina grannar har samma fel. Är vattnet grönfärgat kan det vara problem med fjärrvärmen. Om missfärgningen kvarstår, kan du konatakta oss.

Hårdhetsgrader på vattnet där du bor

Enköpingstrakten har kalkrik jord- och berggrund, vilket gör att vattnet har hög hårdhetsgrad. Det kan märkas till exempel på diskbänken och i duschutrymmen.

Hårdhetsgraden (dH) ligger mellan 9 och 17 beroende på var i kommunen du bor:

 • Vånsjöbro: 14
 • Munksundet: 16
 • Nygård: 10
 • Ådalen: 10
 • Veckholm: 9

Eftersom dricksvatten är ett livsmedel har Livsmedelsverket krav på vattnets kvalitet. Därför tar vi regelbundna vattenprover som sedan analyseras på olika sätt.

Ekolsund, Hammarsudd, Sävsta och Bredsdal får sitt vatten från Bålsta respektiva Västerås. De har alla hårdhetsgrad 5 dH.

Plastledning och avhärdare

Hårt vatten är ofarligt för hälsan men kan påverka kopparrör och en del hushållsmaskiner. Därför är det bra att ha plastledningar om det är möjligt.

För att förändra hårdhetsgraden på dricksvattnet kan du installera en egen avhärdare. Då blir vattnet mjukare. Det finns för- och nackdelar med att avhärda vattnet. Den tydligaste effekten är att porslin och köksmaskiner får mindre kalkavlagringar från vattnet.

Just nu håller vi på att ta ett helhetsgrepp om dricksvattnet i Enköping. Det handlar om att säkra både tillgången till dricksvattnet och dess kvalitet. Då kommer det bli nödvändigt att bygga ett vattenverk med olika processer för att behandla vattnet. Det ger oss också möjlighet att justera hårdheten på vattnet.

Vi arbetar för att minska uran i Vånsjöbro

Det finns förhöjda halter av uran i vattnet från Vånsjöbro. Uranhalten bör helst inte vara över 30 mikrogram/liter. Att det ändå ligger något över det gränsvärdet i Vånsjöbro beror på markens naturliga egenskaper. Vi arbetar med insatser för att kunna sänka uranhalten i Vånsjöbrovattnet. Att få bort uranet är också en del i det långsiktiga arbetet med att säkra både tillgången till dricksvattnet och dess kvalitet.

Du kan dricka vattnet och det är fullt godkänt som livsmedel.

Vattnets uranhalter i Enköpings kommun (uran µg/liter):

 • Vånsjöbro: 36
 • Munksundet: 25
 • Nygård: 5
 • Ådalen: 27
 • Veckholm: 8

Vi guidar skolklasser på Enköpings avloppsreningsverk och i vattenparken. I vattenparken tar vi emot barn i alla åldrar. På reningsverket kan vi ta emot klasser från årskurs 4. Vi tar framförallt emot studiebesök perioderna april-juni och augusti-oktober.

Säkerhet under studiebesöket

Reningsverket är en arbetsplats med ett antal potentiella faror där ni som lärare måste hålla gruppen under uppsikt.

Vi som guidar har inte möjlighet att övervaka eleverna. Det är läraren som har det ansvaret. Därför är det viktigt att ni anpassar antalet pedagoger utifrån gruppen. Vi har inga riktlinjer för hur många elever per vuxen utan ni känner själv era elever bäst och vet vad de kräver. Det behöver vara minst en vuxen per grupp.

Utrymmena vi besöker kan ibland vara trånga och det kan vara svårt att få överblick vilket gör att det krävs relativt många vuxna. Tung trafik förekommer inom området vilket också gör det extra viktigt att elever inte kommer på villovägar.

Vi träffas vid grindarna vid vändplanen på Magasinsgatan 1.

Förberedelser

Studiebesöket blir bättre med förberedelser hemma i klassrummet. Reningsverket blir då lättare att förstå för eleverna och de kommer att tycka att besöket blir mer intressant. För reningsverket finns powerpoint, film, lektionsmaterial och en anpassad lärarhandledning.

Studiebesöket i Vattenparken kan förberedas hemma i klassrummet. Då får eleverna möjlighet att upptäcka vattenparken utifrån sina förkunskaper. Då brukar eleverna tycka att det är mer intressant. Naturskolan har också ett upplägg med "vattnet och livet". I det upplägget får eleverna guidning i vattenparken tillsammans med håvning och artkunskap.

Kommunen har tagit fram ett skolmaterial för att kunna arbeta med avloppsvatten i klassrummet. Det kan också fungera som förberedelser och efterarbete efter ett studiebesök hos oss.

Förbered gärna ett antal frågor som antingen eleverna eller ni lärare kan ställa under besökets gång.

Filmer

Lektionsmaterial

Vi kan skicka studiematerial till er om ni kontaktar oss på e-post.

E-post: studiebesokva@enkoping.se

Exempel på studiematerial är:

 • Regnet behöver rensas" - PowerPoint-presentation inför besök av Vattenparken
 • "Från din toalett till Mälaren" - Powerpoint-presentation inför besök av Reningsverket

Vi har också studiematerial för att lära sig mer om avloppsvatten:

Bild på skolmaterial om vatten och avlopp. I bilden finns förslag på saker som toapapper och tandborste, eleverna ska dra streck på saker som ska spolas ner i toaletten.