Störningar och vägarbeten

På den här sidan kan du ta del av aktuella störningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Just nu har vi inga aktuella driftstörningar.

Pågående väg­arbeten

Vägarbeten utförs på Bredsandsvägen 32-34. 

Under tiden som arbetet pågår är körfältet avsmalnat. Trafiksignaler styr trafiken. 

Gång- och cykeltrafik leds om via Främjarstugans parkering. 

Arbetet på Bredsandsvägen kommer att ske i olika etapper. Den här sidan uppdateras för att visa när nya etapper är igång.

Hela arbetet planeras vara klart den 31 mars. 

Från den 26 januari till 23 februari utförs arbeten med dagvattenpumpar och trasiga ledningar. Under arbetstiden kommer vägen att vara avsmalnad. 

Arbeten utförs utanför Torggatan 36–38 från 23 januari till 24 februari. 

Vägen kommer vara avstängd för genomfart under arbetstiden. Ett körfält hålls öppet för påverkade fastigheter.

Arbeten med fjärrvärmeledning och kammare utförs.

Vid Vattenparken, Korsängen, har cykelvägen blivit översvämmad på grund av regnet. Vi har stängt av den översvämmade delen. Välj en annan väg förbi området.

Arbeten sker på Hantverkaregatan och Munksundsgatan. 

Hantverkaregatan har ingen framkomlighet och Munksundsgatan har en mindre avstängning vid arbetsområdet.

Enköpings kommuns VA-avdelning och SH-Bygg utför ledningsarbeten.

Arbetet på Munksundsgatanoch Hantverkaregatan planeras vara klart i slutet av februari.

Hamnvägen kommer delvis vara avstängd från den 1 september 2022 till 28 februari 2023. Arbetsområdet flyttas vartefter.

Vi byter ledningar till reningsverket.

Från 18 juli 2022 till och med 31 december 2023 pågår saneringsarbeten på Östra Järnvägsgatan 2 i Enköping. Arbetsområdet gäller hela gatubredden även Salavägen blir påverkad genom att norrgående körfältet blir avsmalnat.

Från och med 4 juli stänger vi av tunneln vid gång och cykelvägen som går till Hagalund.

Anledningen till avstängningen på grund av att riskfyllt arbete utförs på norra sidan av tunneln. Det kommer bli en ny gång och cykelväg i området samt att vi lägger ned nya vatten och avloppsrör.

Arbetet planeras pågå till maj 2023.

Det är smalare körfält på Doktor Westerlunds gata 22 men båda körfälten ska hållas öppna.

Vi ska lägga nya vatten- och avloppsledningar samt anlägga en rondell.

Arbetena kommer att pågå till mars 2023.

Vi arbetar i etapper med en ny vattenledning i Romberga, på Fagerskogsgatan. Ny vattenledning kommer att schaktas i gatan, men ett körfält kommer att kunna hållas öppet. Arbetena kommer att pågå till sommaren 2023.

Vi behöver komma åt och städa gator. Vi tar bort löv, snö, sand och gör rent gatubrunnar. Därför inför vi parkeringsförbud en dag i veckan på vissa gator från 1 november till 30 april.