Regler för bokning och avbokning av lokaler

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller vid bokning av lokaler i Enköpings kommun.

Hyresregler för fritidslokaler

 • Vid kommersiella och publika arrangemang där avbeställning sker senare än 30 dagar innan arrangemanget, debiteras hyresgästen enligt taxor och avgifter.
 • Med kommersiella och publika arrangemang menas artistgalor, teater, dansarrangemang, utställningar, försäljningsverksamhet, mässor och liknande.
 • Lokal eller anläggning får inte disponeras utan ansvarig ledares närvaro.
 • Generellt förbud gäller mot förtäring av alkoholhaltiga drycker.
 • Tillstånd kan sökas hos tillståndshandläggare, socialförvaltningen.
 • Tobaksrökning är inte tillåten i eller i anslutning till kommunens lokaler.
 • Skador och fel på fastighet, utrustning eller inventarier ska omedelbart anmälas till Bokningsservice. Vid akuta fel ring jourumret.

Telefon Bokningsservice: 0171-62 51 13

Telefon jouren: 018-10 60 10

 • All skadegörelse som orsakas av hyresgästen ersätts av hyresgästen.
 • Nycklar och kort till anläggningarna utkvitteras på idrottshuset om inte annat är överenskommet. Borttappad nyckel och passerkort debiteras enligt gällande prislista.
 • Om hyresgästen genom oaktsamhet utlöser det automatiska brandlarmet i den hyrda lokalen eller anläggningen, debiteras hyresgästen för Räddningstjänstens faktiska utryckningskostnad.
 • Vid övernattning ska minst 1 person vara vaken på grund av säkerhetsskäl i händelse av eventuell brand och inbrott.
 • Om lokalen hyrs för kommersiella och publika arrangemang ska städning ske i det yttre närområdet.

Det är hyresgästens ansvar att efter hyrd tid se till att:

 • Lokalerna utryms i rätt tid
 • Framplockat material ställs tillbaka
 • Grovstädning sker
 • Belysningen är släckt
 • Kranar, fönster och dörrar är stängda
 • Vid ommöblering ska lokalen återställas i ursprungligt skick. Ytterdörrar och fönster som inte är stängda och låsta debiteras enligt gällande prislista.

Avbokningsregler

Regler för avbokning av förhyrd tid:

 • Bokningsservice har rätt att avboka en bokning, om den bokade lokalen är nödvändig att disponera för förvaltningens egen verksamhet vid det aktuella datumet. Vid avbokning ska hyresgästen informeras senast 7 dagar innan utsatt tid. Ersättningslokal ska erbjudas i mån av tillgång.
 • En hyresgäst som inte utnyttjar sin bokade tid måste meddela detta till Bokningsservice senast 7 dagar innan bokad tid. Vid utebliven eller försenad avbokning där giltiga skäl saknas, debiteras hyresgästen en tilläggsavgift enligt taxor och avgifter, utöver hyresavgiften.
 • För kommersiella och publika arrangemang ska avbokning ske senast 30 dagar innan arrangemanget. Om avbokning sker senare debiteras hyresgästen enligt taxor och avgifter. Med kommersiella och publika arrangemang menas artistgalor, teater, dansarrangemang, utställningar, försäljningsverksamhet, mässor och liknande.
 • All avbokning ska ske till bokningsservice skriftligen via e-post.

Epost: bokningsservice@enkoping.se

Brandskyddsregler

Brandskyddsregler för Enköpings kommuns lokaler.

 • Tillfälliga hyresgäster skall se till att inte fler personer än vad som är tillåtet vistas i lokalen.
 • Vid hyra av lokal är du som hyresgäst skyldig att ha kännedom om de brandskyddsregler som gäller i byggnaden och tillse att alla deltagare har kännedom om reglerna.
 • Alla som befinner sig i lokalen ska känna till lokalen utifrån var nödutgångar, utrymningsvägar och släckutrustning finns.
 • Nödutgångar och brandskyddsutrustning får inte blockeras.
 • Alla utrymningsvägar måste och ska hållas fria.
 • Om det börjar brinna ska lokalen utrymmas omgående och räddningstjänst tillkallas (telefonnummer 112)
 • Vid utrymning skall alla bege sig till återsamlingsplatsen (finns anslagen vid utrymningsplan) och invänta räddningstjänsten.
 • Dörrar i korridorer och trapphus får endast ställas upp på magnet. Ställa upp med kil, snöre eller liknande är förbjudet.
 • Textilier i form av scenografi, vepor, utställningsmontrar och liknande ska vara flamskyddsbehandlade.
 • Levande ljus, öppen eld eller scenfyrverkerier är inte tillåtet.
 • Grenuttag bör bara användas tillfälligt och får inte vara anslutet till annat grenuttag.
 • Matlagning, kaffekokning och dylikt får endast ske i utrymmen avsedda för detta.
 • Tobaksrökning är inte tillåten i eller i anslutning till kommunens lokaler.
 • Uppställning av husvagn, container eller liknande måste ske minst nio meter från byggnad efter ett godkännande från Enköpings kommun.
 • Om hyresgästen genom oaktsamhet utlöser det automatiska brandlarmet i den hyrda lokalen/anläggningen, debiteras hyresgästen för Räddningstjänstens faktiska utryckningskostnad.