Demokrati­portal

Här kan du läsa om hur kommunen styrs, hur besluten fattas och hur du kan påverka.

Om demokrati­portalen

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av invånarna. Det betyder att invånarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag.

En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga. Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor och som påverkar din vardag. Till exempel skola, äldreomsorg och socialtjänst.

Hitta rätt i demokratiportalen

För att du lätt ska hitta det du söker i demokratiportalen finns en förklaring:

Så här styrs kommunen

Där hittar du information om vilka som styr kommunen, hur du som invånare kan ta del av besluten och information om hur ett kommunval går till.

Vägar för att påverka

Där hittar du information om hur du kan påverka och en beskrivning om hur beslut fattas.

Så här styrs komm­unen

Varje år beslutar kommunfullmäktige hur kommunens mål och budget ska se ut för det kommande åren. Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument och innehåller prioriteringar, uppdrag och budget för hela organisationen.

Inriktningsmål och uppdrag

Kommunfullmäktige ger varje år inriktningsmål och uppdrag till kommunens nämnder och bolag. Nämnderna och bolagen arbetar sedan för att fullfölja uppdragen. Till sin hjälp har de förvaltningar och bolag som tar fram beslutsunderlag och genomför besluten. Verksamheten utförs av verksamheter i kommunens egenregi, privata utförare och de kommunala bolagen.

Enköpings kommun finns förutom kommunfullmäktige åtta nämnder, två bolag och ett kommunalförbund som ansvarar för olika frågor och verksamheter.

Cirka 200 stycken förtroendevalda

De politiker som sitter i kommunfullmäktige, nämnderna och bolagen kallas förtroendevalda. I Enköping finns cirka 200 förtroendevalda. De flesta är fritidspolitiker, vilket betyder att de ägnar sig åt sitt uppdrag inom politiken vid sidan av sitt arbete eller sina studier. I Enköpings finns det tre politiker som arbetar heltid, de kallas kommunalråd.

Kommunfullmäktige fungerar som riksdagen dit de förtroendevalda väljs in direkt av folket. Kommunfullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas, vilka uppgifter de ska ha och vilka förtroendevalda som ska sitta i nämnderna. Kommunstyrelsen fungerar som regeringen och ansvarar för kommunens ekonomi och att de mål som kommunfullmäktige beslutat om uppfylls. Nämnderna ansvarar för sitt verksamhetsområde och de mål som kommunfullmäktige beslutat om.

Politiker och tjänstepersoner

Alla nämnder har en förvaltning kopplad till sig som består av tjänstepersoner. Politikerna styr arbetet på ett övergripande sätt inom kommunen och beslutar om prioriteringar och mål. Sedan arbetar förvaltningarna och dess tjänstepersoner med hur de målen och prioriteringarna ska uppfyllas.

Vilka styr kommunen?

Den politiska ledningen består av en koalition av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Tillsammans har de 23 av 51 mandat i kommunfullmäktige.

Den högsta beslutande nivån

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande nivån i kommunen. Kommunfullmäktige i Enköping består av 51 folkvalda politiker från åtta olika partier. En plats i kommunfullmäktige kallas för mandat. Att få mandat i en kommun betyder att få en ordinarie plats i kommunfullmäktige. Varje parti får mandat utifrån hur invånarna har röstat. Flest röster ger flest mandat.

Fördelningen i kommunfullmäktige 2018–2022 ser ut så här vad gäller mandat och hur många procent av rösterna som partierna fått i valet:

 • Moderaterna - 11 stycken mandat, 20,63 procent
 • Centerpartiet - 6 stycken mandat, 11,71 procent
 • Liberalerna - 2 stycken mandat, 4,12 procent
 • Kristdemokraterna - 2 stycken mandat, 4,22 procent
 • Socialdemokraterna - 13 stycken mandat, 25,31 procent
 • Vänsterpartiet - 2 stycken mandat, 4,12 procent
 • Sverigedemokraterna - 8 stycken mandat, 14,64 procent
 • Nystart Enköping - 5 stycken mandat, 9,25 procent
 • Miljöpartiet - 2 stycken mandat, 3,54 procent
Illustration över mandatfördelningen i Enköpings kommun. Se tabell före bilden.

Illustration över mandatfördelning i Enköpings kommun

Politiska nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka politiska nämnder som kommunen ska ha och utser ledamöter och ersättare till nämnderna. Kommunfullmäktige styr kommunens verksamhet genom att ge nämnderna uppdrag och ansvarsområden.

En av nämnderna är kommunstyrelsen. Den har ett speciellt uppdrag att leda kommunens verksamheter genom samordnad styrning. Det innebär att kommunstyrelsen kan bestämma över de andra nämnderna inom vissa områden.

Kan jag ta del av besluten?

Du kan ta del av kallelser, handlingar och protokoll till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges möten eller se dem via webb-tv.

Ta del av kallelser och handlingar

Kallelser och handlingar inför ett sammanträde finns vanligtvis en vecka före mötet på enkoping.se. Senast två veckor efter mötet finns protokoll att läsa där det står vilka beslut som tagits. Undantaget är uppgifter som skyddas av sekretess.

Om du inte hittar handlingar eller protokoll kan du kontakta nämnden direkt.

Öppna möten

Kommunfullmäktiges möten är öppna för alla att komma och lyssna på. De sänds också via webb-tv som du kan titta på i direktsändningen eller i efterhand.

Många nämnders möten är också öppna för allmänheten. Ibland diskuteras ämnen som omfattas av sekretess eller som rör enskilda personer och då får inte allmänheten vara med.

Hur går ett kommun­val till?

Det svenska valsystemet ska spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas platserna i kommunfullmäktige i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet.

Rösta i kommunvalet

Vart fjärde år är det val till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen och regionen. Vart femte år är det val till Europaparlamentet.

För att få rösta i kommunalvalet ska du vara folkbokförd i kommunen och ha fyllt 18 år senast på valdagen, samt antingen:

 • vara svensk medborgare
 • vara medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island
 • vara medborgare i en stat utanför EU och ha varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.

Rösträtten bestäms 30 dagar före valdagen. Du som får rösta i kommunalvalet kan också väljas till politiska uppdrag i kommunen.

Valnämnden har hand om valen i Enköpings kommun. Varje kommun är indelad i valdistrikt. Ett valdistrikt är ett område med personer som bor runt en vallokal och som har rätt att rösta. Ett valdistrikt brukar ha mellan 1 000 och 2 000 personer.

Proportionellt valsystem

Det svenska valsystemet ska så rättvist som möjligt spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas mandaten, platserna, i kommunfullmäktige i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet. Om partiet får 20 procent av rösterna ska partiet också få cirka 20 procent av platserna. Ett sådant valsystem kallas proportionellt.

Först räknas det fram hur många mandat varje parti ska ha. Sedan räknas det fram vilka av partiets kandidater som ska få mandaten.

Vägar för att påverka

Du kan påverka genom att välja vilka politiker som ska styra kommunen. Även mellan valen kan du påverka genom att kontakta politiker eller göra din röst hörd i andra sammanhang.

Olika vägar att gå

Kommunens politiker fattar beslut som påverkar ditt vardagsliv, till exempel hur ditt bostadsområde ska utvecklas, om förskolor och skolor och om gator och parker. I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga medborgare.

Kontakta politiker

Du kan kontakta våra politiker. Alla förtroendevalda finns samlade i vårt förtroendemannaregister som du kan söka i.

Överklaga

Du kan också överklaga ett beslut som du är missnöjd med för att ändra det.

Medborgardialoger

Kommunen bjuder även in till medborgardialoger, särskilt när det gäller större byggprojekt. En medborgardialog är, precis som det låter, en dialog mellan en kommuns invånare och beslutsfattare i en viss fråga. Medborgardialogen går ut på att samla in åsikter, tankar och idéer och helt enkelt ge medborgare en möjlighet att tycka till i en fråga innan ett beslut tas.

Synpunkter

Om du har synpunkter eller klagomål på kommunens verksamhet kan du skicka in dem via webbplatsen. Dina synpunkter är viktiga och du får självklart vara anonym. Det du skriver till oss blir en allmän handling och kan läsas av allmänheten.

Fler sätt att påverka

Du kan göra en felanmälan, lämna klagomål och synpunkter och eller ett medborgarförslag.

Så här kan du påverka

Vi ser synpunkter och klagomål som ett tillfälle för att bli bättre, så hör gärna av dig. Du kan också påverka genom att delta i medborgardialoger.

Skicka dina synpunkter till oss

Genom att fylla i något av våra formulär kan du enkelt skicka in synpunkter och klagomål till oss. Alla blir allmänna handlingar och diarieförs, vilket betyder att andra kan ta del av dem. Du kan välja att vara anonym. Fyll i så fall bara i de fält som du själv vill.

Klagomål och synpunkter

Om ditt ärende gäller en skola, förskola eller ett omvårdnadsboende ska du i första hand vända dig direkt till verksamheten. Om det inte finns möjlighet att prata med den verksamhet du är missnöjd med är du välkommen att fylla i formuläret nedan. Det gäller för alla typer av synpunkter utom störningar i miljön. Dina synpunkter skickas direkt till vårt kontaktcenter som antingen ger dig svar direkt eller skickar vidare formuläret till den avdelning det berör.

Felanmälan

Har du upptäckt en trasig gunga på en lekplats, är det en grop i en gång- eller cykelväg eller har du sett att en gatulampa inte lyser? När du vill höra av dig om något som har fungerat tidigare men som är trasigt nu kan du höra av dig till kontaktcenter.

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Enköpings kommun har rätt att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Flera personer kan lämna in ett gemensamt förslag om alla är folkbokförda i Enköping. En förening eller företag kan inte lämna medborgarförslag.

Ett medborgarförslag kan handla om det som kommunen får bestämma över som till exempel parker, lekparker, idrottshallar eller om hur kommunen ska utvecklas.

Innan du skriver ett medborgarförslag är det bra att ta reda på så mycket fakta som möjligt. Kontakta gärna kommunen eller någon politiker för att få veta hur det fungerar idag, vilka beslut som redan är fattade och vad som planeras.

Det går bra att lämna förslaget på annat sätt också, på papper eller på e-post, men då är det viktigt att samma information finns med som i formuläret.

Så fattas besluten

Det finns några gemensamma hållpunkter i ett ärendes gång i kommunen, även om variationer är många.

Kommunens beslutsprocess

Kommunen tar hand om många olika ärenden som blir ett beslut i någon form. Hur kommunen ska ta hand om ett ärende och vem som får ta beslut styrs av lagen. Ett ärende kan starta på många olika sätt, exempelvis genom att ett brev med ett förslag kommer in till kommunen. Ärenden kan i vissa fall också starta genom att en politiker eller ansvarig tjänsteperson har ett förslag.

Vissa ärenden är myndighetsutövning. Hit hör beslut som om du ska få bygglov eller inte, att du har rätt till färdtjänst eller förskoleplats. I sådana ärenden har ofta rätten att besluta överlåtits till en tjänsteman.

Ärenden som är mer övergripande, som planer för hur kommunen ska utvecklas inom olika områden, beslutas för det mesta av politiker i en nämnd eller i fullmäktige. Olika ärenden är också olika omfattande och därför kan det ta olika lång tid innan ett ärende är redo för beslut.

Så här kan en beslutsprocess se ut

Skrivelse kommer in till kommunen

I det här fallet har vi valt att visa en beslutsprocess som startar genom att någon skriver till kommunen. Det kan till exempel vara en annan myndighet.

Ett ärende väcks

Beroende på vad skrivelsen handlar om startar vi ett ärende hos kommunen. Olika typer av ärenden hanteras olika. Här visar vi ett ärende som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Beredning av tjänstemän och politiker

Innan fullmäktige kan fatta beslut i ärendet behöver ärendet utredas. Först är det en eller flera tjänstemän som utreder ärendet. Utredningen ska visa på ärendets förslag eller frågeställning ur flera olika perspektiv. Syftet är att kommunfullmäktige ska kunna fatta ett välinformerat beslut. När tjänstemännen är klara med sin utredning formulerar de ett förslag och överlämnar ärendet till politisk behandling. Då börjar de förtroendevalda från olika partier titta på ärendet och ta ställning till hur de ställer sig i ärendet.

Politisk behandling och beslut i nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

På vägen till fullmäktige kan ärendet komma att behandlas i flera olika instanser. Ibland behöver en nämnd behandla ärendet och lämna ett förslag till beslut. Och i princip alltid måste kommunstyrelsen behandla ärendet innan det kan lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Genomförande och uppföljning

När fullmäktige fattat beslut i ärendet ska fullmäktiges beslut verkställas och i förekommande fall följas upp. När ärendet är färdigbehandlat ska det också arkiveras och bevaras för all framtid.