Kommunens uppdrag och ansvar

Här kan du läsa om Enköpings kommuns uppdrag och ansvar, vision, varumärke och värdergrund.

Hitta på sidan

Kommunens vision beskriver en önskan om hur framtiden ska bli till år 2030.

Bakgrund

Den 9 april 2013 beslutade kommunfullmäktige om en vision för år 2030.

Enköpings kommuns förtroendevalda har arbetat fram visionen med hjälp av synpunkter och förslag från kommuninvånare och företagare.

Vision för 2030

Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag. Självklar livskvalitet, attraktivast i regionen och en hållbar omvärldsaktör.

Flera delar i visionen

Självklar livskvalitet:

 1. Enköping ger alla bästa möjliga livskvalitet i livets alla skeden.
 2. En trygg ålderdom är självklar, likaså omvårdnad med kvalitet.
 3. Kommuninvånarna är delaktiga och upplever att de har inflytande över kommunens utveckling.
 4. En dynamisk samverkan mellan utbildning och arbetsliv gör att medborgarna ständigt kan vidareutvecklas.
 5. Ett entreprenöriellt förhållningssätt genomsyrar det livslånga lärandet.
 6. Enköping är en del av en större kunskapsregion som ger möjlighet till utbildning i eller i närheten av kommunen.
 7. Enköping berikas och stärks av jämställdhet, mångfald och en god integration.

Attraktivast i regionen:

 1. Hållbar miljö och energi ingår som en självklarhet i allt samhällsbyggande.
 2. Det finns attraktiva boendeformer i hela kommunen som utgår från de behov som finns i olika faser i livet.
 3. Kommunen har ett rikt och kreativt kultur- och fritidsliv med många spännande mötesplatser för invånare och besökare.
 4. Kulturlandskapet och besöksmålen ger en ständigt ökande ström av besökare till en sjudande och aktiv landsbygd.
 5. Enköpings välkänt goda företagsklimat gör kommunen till en självklar plats att etablera, driva och utveckla företag
 6. Kommunen har en väl utbyggd infrastruktur med god tillgänglighet för alla.

En hållbar omvärldsaktör:

 1. Enköping har ett öppet förhållningssätt till övriga världen.
 2. Kommunen har minsta möjliga klimatpåverkan på lokal, regional och nationell nivå samt globalt.
 3. Kommunen driver högklassiga miljöprojekt och hushållar med jordens resurser.
 4. Det är naturligt för Enköping att samverka i vår närhet, inom EU och globalt.

Våra varumärken leder oss i arbetet med att göra Enköpings kommun attraktiv som plats att bo på, som arbetsgivare och som en plats för företag att växa på.

Arbets­givar­varumärket

Hjälper oss att locka sökande till lediga tjänster och behålla kompetenta medarbetare.

Plats­varumärket

Visar de egenskaper och värden vi vill att omvärlden ska förknippa platsen Enköping med; nära, tillsammans, engagerade.

Vår värdegrund leder oss i arbetet med att göra Enköpings kommun attraktiv som plats att bo på, som arbetsgivare och som en plats för företag att växa på.

För att vår utsida och insida ska stämma överens går vår interna värdegrund hand i hand med arbetsgivarvarumärket och varumärkesplattformen.

Värdegrunden beskriver den kultur som präglar organisationen. Organisationens värdegrund genomsyrar såväl mötet med den som tillhandahåller kommunens tjänster som mötet medarbetare mellan. Värdeorden är ansvar, trygghet, service och ambition.

Ansvar

 • Vi har ansvar för att invånarna i Enköpings kommun får största möjliga nytta av vårt arbete. Det innebär att vi hjälper varandra att samverka mellan våra olika verksamheter, i stort och smått.
 • De medel som anförtros oss ska användas där de gör mest nytta. Det är nyttan för invånarna som styr hur vi använder våra resurser.
 • Vi ser alltid till så att vi har förutsättningar att fatta välgrundade beslut.
 • Vi tar ansvar så att vi kan påverka vårt arbete, utan att ta andras ansvar ifrån dem. Vi respekterar och stöder andras vilja och förmåga.

Trygghet

 • Alla ska känna att de får det som de har rätt till. Vi är så öppna som möjligt med varför vi gör som vi gör och hjälper våra kunder att hitta rätt.
 • Vi anstränger oss för att förstå vad som är viktigt för den vi möter. För att skapa trygghet behandlar vi människor med respekt och öppenhet.
 • De som möter oss ska känna att de litar på oss. Vi gör det vi har sagt att vi ska göra.

Service

 • Alla bidrar med förutsättningar för att ge bra möten. Vilja, kunnighet och bemötande ger god service.
 • Vi skapar servicekänsla i alla situationer, och inser att andra kan se annorlunda på en situation än vi själva.
 • Vi ger snabba besked, och när det inte går så återkopplar vi. Det som är krångligt försöker vi göra begripligt.
 • Vi söker hela tiden sätt att samverka som gör att vi kan ge ännu bättre service.

Ambition​

 • Vi underlättar för våra invånare att skaffa sig en bra tillvaro, och gör så att alla kan känna sig stolta över sin kommun.
 • När det är vi som driver utvecklingen, så har vi initiativet. Vi använder varje klagomål till att bli bättre.
 • Vi stöder andra i deras ambition att utvecklas, och hjälper varandra att se när vi gör saker enbart av gammal vana.
 • Ju högre ambition vi har, desto stoltare kan vi vara över vårt arbete.​