Politiska nämnder

I Enköpings kommun finns nio nämnder som ansvarar för kommunens olika verksamhetsområden. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för.

Hitta på sidan

Nämndernas viktigaste uppgift är att förverkliga de politiska målen som kommunfullmäktige beslutat.

Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Till exempel har tekniska nämnden ansvar för kommunens fastigheter och kommunalt vatten och avlopp.

Till varje nämnd hör en förvaltning som har hand om verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningarna bereder ärenden till nämnden och verkställer nämndens beslut.

Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter till nämnderna. Nämnderna styrs av en ordförande och en vice ord­förande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare.

Förvaltningar

Förvaltningarnas uppdrag är att genomföra de beslut som nämnderna fattar och förse nämnderna med beslutsunderlag. Varje förvaltning ansvarar för ett verksamhetsområde och stödjer minst en nämnd. Till exempel är det samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar för och stödjer tekniska nämnden.

I förvaltningarna arbetar anställda tjänstepersoner. I Enköpings kommun finns totalt sju förvaltningar.

Vid en extra ordinär händelse eller kris kan krislednings­nämnden aktiveras och har då rätt att fatta beslut som rör all verksamhet i kommunen. I Enköpings kommun utgörs den av ledamöterna i kommunstyrelsen

Krisledningsnämnden aktiveras när ordföranden beslutar att så ska ske.

Krisledningsnämnden eller kommundirektören har möjlighet att aktivera ett stabsläge vid en allvarlig kris eller svår samhällsstörning inom kommunen.Krisledningsnämnden ansvarar för att fatta inriktningsbeslut som krävs för att hantera en extraordinär händelse. Det kan ske när man står inför en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Syftet med krisledningsnämnden är att kunna hantera händelser som kräver snabb samordning och snabba beslut. Vid behov kan krisledningsnämnden ta över andra nämnders eller bolagsstyrelsers verksamhetsområden för att kunna prioritera bland uppdragen.

Krislednings­nämndens sammanträdesdatum

I normala fall har krisledningsnämnden inte några planerade sammanträden utan de sammankallas när behov uppstår. För att hålla sig uppdaterade och informerade om uppdraget genomförs utbildning och övning med ledamöter i krisledningsnämnden med jämna mellanrum.

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens myndighetsutövning och rådgivning enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om lägenhetsregister med mera.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Till sin hjälp har nämnden en förvaltning som består av cirka 60 tjänstemän. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tre avdelningar: byggavdelningen, miljöavdelningen samt kart- och GIS-avdelningen.

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesdatum 2022

 • 9 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Kallelser och protokoll för miljö- och byggnadsnämnden

Vi publicerar inte miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll på webbplatsen för att de innehåller personuppgifter.

Protokollen finns i kommunens kontaktcenter, på miljö- och byggnadsförvaltningen och på Enköpings bibliotek cirka tio dagar efter sammanträdet.

Insyn och kontakt

Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten i Enköpings kommun. Nämnden ansvarar för att invånarna får det stöd och den hjälp som de har rätt till enligt socialtjänstlagen, när de behöver det.

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg samt kommunens alkoholtillstånd och tillsyn enligt tobakslagen.

Nämnden styrs av en ordförande och en första och andra vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Till sin hjälp har nämnden en förvaltning som består av cirka 160 tjänstemän. Socialförvaltningen har två verksamhetsområden och en administrativ funktion: verksamhetsområde öppenvård, verksamhetsområde myndighet och administrativa enheten.

Sammanträdesdatum socialnämnden 2022

 • 24 januari
 • 15 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 22 augusti
 • 12 september
 • 24 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Insyn och kontakt

Tekniska nämnden ska se till att det finns välskötta kommunala fastigheter, rent vatten, väl underhållna och säkra vägar, unika parkmiljöer samt bra och goda måltider.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Till sin hjälp har tekniska nämnden en tjänstemannaorganisation, samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har cirka 300 anställda.

Sammanträdesdatum tekniska nämnden 2021

 • 17 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Insyn och kontaktuppgifter

Upplevelsenämnden ska stärka kommunens profil och attraktionskraft när det gäller kultur, fritid, idrott, hälsa, evenemang och besöksnäring.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Upplevelsenämnden har en egen förvaltning som heter upplevelseförvaltningen. På upplevelseförvaltningen finns en förvaltningschef och en central del - utveckling och stöd. Förvaltningen har fyra verksamhetsområden: Barn och unga, Kultur, konst och bibliotek, Museum och turism och Idrott och fritid.

Sammanträdesdatum upplevelsenämnden 2021

 • 16 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Delta som åhörare på upplevelsenämndens möte

Sammanträden börjar klockan 17 och hålls vanligtvis på Joar Blå.

För att kunna delta på mötet behöver du skicka ett mejl till upplevelseförvaltningen senast klockan 14.00 mötesdagen och anmäla dig till mötet. Du får då ett svar med en länk till mötet.

E-post: upplevelseforvaltningen@enkoping.se

Du ska ansluta till mötet senast fem minuter innan det startar.

Vi påminner om att du som åhörare bara kan lyssna på mötet. Din kamera och mikrofon ska vara avstängda under hela mötet. Du kan inte yttra dig, ställa frågor eller på annat sätt störa mötet. Skulle detta ske kommer du att avvisas från mötet. Din medverkan förutsätter att du följer dessa riktlinjer.

Insyn och kontakt

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för all utbildning inom skolväsendet från förskola till vuxenutbildning. Nämnden är också ansvarig för arbetsmarknadsinsatser och integrationsåtgärder.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande. Det finns sju ytterligare ledamöter i nämnden samt sju ersättare. Nämnden har en egen förvaltning som heter utbildningsförvaltningen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Nämnden ansvarar också för gymnasium, komvux med lärvux, SFI (svenska för invandrare), yrkeshögskola, arbetsmarknadsinsatser och integrationsåtgärder.

Sammanträdesdatum utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2021

 • 17 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Nämnden håller normalt sina sammanträden i utbildningsförvaltningens lokaler på Linbanegatan 12.

Behöver du få tag på skolnämndens eller utbildningsnämndens dokument mejlar du till utbildningsförvaltningen så hjälper vi dig att ta fram dem.

E-post: utbildningsforvaltning@enkoping.se

Insyn och kontakt

Valnämnden ansvarar för att genomföra val i kommunen till riksdag, landsting, kommun och Europaparlamentet.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare tre ledamöter och fem ersättare.

Valnämnden har ingen egen förvaltning, utan får stöd av kommunledningsförvaltningen.

Sammanträdesdatum valnämnden 2022

Valnämnden sammanträder följande torsdagar på Linbanegatan 12 2022, med start klockan 13.00:

 • 27 januari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 28 april
 • 12 maj
 • 9 juni
 • 18 augusti
 • 15 september
 • 1 december

Insyn och kontakt

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med andra aktörer ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service enligt vissa lagar:

 • socialtjänstlagen
 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • hälso- och sjukvårdslagen för personer över 17 år.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ord­förande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Vård- och omsorgsnämnden har en egen förvaltning som heter vård- och omsorgsförvaltningen.

Sammanträdesdatum vård- och omsorgsnämnden 2022

 • 26 januari
 • 16 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 14 september
 • 26 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Insyn och kontakt

Överförmyndarnämnden är den kommunala tillsynsmyndigheten som på statens uppdrag ska se till att kommuninvånare som har ställföreträdare inte lider ekonomiska förluster eller rättsförluster. I tillsynsarbete ingår att årligen granska årsräkningar av ställföreträdarens förvaltning av huvudmannens ekonomi.

Överförmyndarnämnden ser till att kommuninvånare som har behov av det får en ställföreträdare. Nämnden ska även se till att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag.

Överförmyndarnämnden har ingen egen förvaltning. Nämnden får stöd av den länsgemensamma överförmyndarförvaltningen i Uppsala.

Insyn och kontakt