Se över din brunn

Det är viktigt att du regelbundet ser över din brunn då kvaliteten och tillgången på vattnet kan förändras. Som brunnsägare är du ansvarig för driften och skötseln.

Kontrollera brunnen

Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn är ansvarig för att kontrollera brunnen och vattnets kvalitet. Som brunnsägare ska du planera och kontrollera brunnen för att undvika olägenhet för människors hälsa.

Har du småbarn i familjen bör du vara extra noggrann eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, koppar och nitrit.

Nya riktvärden för PFAS och giftiga metaller

Livsmedelsverket har infört nya riktvärden för PFAS, arsenik, bly och kadmium i enskilda dricksvattenbrunnar. Riktlinjerna gäller för privata brunnar från och med den 1 juli 2024. Du kan läsa mer om de nya riktvärdena på Livsmedelsverkets webbplats.

Faktorer som påverkar kvaliteten

Vattenkvaliteten och vattentillgången kan påverkas av bland annat brunnens placering, djup, typ och ålder samt av berggrunden. Problemen kan uppstå naturligt genom att olika ämnen urlakas från berggrunden eller jordlagren till grundvattnet. Speciellt bergborrade brunnar kan naturligt innehålla höga halter av till exempel uran, arsenik, radon och fluorid.

En grävd brunn anläggs i relativt ytliga grundvatten­magasin och utsätts därför för mer yttre påverkan än en bergborrad brunn. Yttre påverkan kan till exempel vara avlopp och jordbruk. Grävda brunnar har ofta sämre mikrobiologisk vattenkvalitet än bergborrade brunnar.

Ta prover på dricksvattnet

Livsmedelsverket rekommenderar att du gör en provtagning på dricksvattnet minst vart tredje år. När du ska göra en provtagning på ditt dricksvatten ska du beställa ett analyspaket från ett godkänt och kontrollerat laboratorium.

Så gör du

Analyspaket från godkänt laboratorium

Beställ ett analyspaket från ett godkänt laboratorium. Godkända laboratorium finns listade på söksidor på internet. Som regel får du ditt analyspaket hemskickat. Ta dina vattenprover och skicka dem åter till laboratoriet. Hos vissa laboratorium kan du själv hämta och lämna flaskorna.

Analyspaket från Enköpings kommun

Enköpings kommun erbjuder analys av brunnsvatten till ett reducerat pris till privatpersoner med egen dricksvattenbrunn i kommunen. Kommunen har avtal med laboratoriegruppen Eurofins. Det är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete eftersom miljö- och byggnadsförvaltningen får en aktuell bild av grundvattenkvaliteten i kommunen via kopior på analysrapporten.

Analyspaketet beställer du i Eurofins webbshop. Logga in med kampanjkoden "2019Enköping" genom att klicka på ”Har du en kampanjkod?". Analyspaketet skickas hem till dig tillsammans med instruktioner för provtagningen. Du behöver skicka in provet inom sex månader från att du beställt analyspaketet med kampanjkoden.

Vattenprovet lämnar du in på Circle K, Malmagatan 1, 745 37 Enköping. Inlämningstiderna är måndag–fredag klockan 9–17. Du måste lämna in provet samma dag som du gjort provtagningen.

Vi vill gärna veta resultatet

Det är bra om kommunen får veta resultatet. Skriv vår e-postadress miljoavdelningen@enkoping.se som kopiemottagare på följesedeln när du beställer dricksvattenanalys. Dessa uppgifter ger oss bättre information om vattenkvaliteten i vår kommun och är viktiga underlag för bland annat planering av kommunalt vatten- och avlopp.

När du beställer analyspaket via Enköpings kommun/Eurofins skickas en kopia av resultatet automatiskt till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Frågor om vattenprovet och analysen

Om du har frågor om vattenprovet och analysresultatet ska du i första hand kontakta laboratoriet. I andra hand kan du kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen i Enköpings kommun.

Kommunen gör PFAS-undersökningar hos privatpersoner

Just nu utför kommunen provtagning av PFAS i enskilda brunnar för att kartlägga en eventuell spridning från platser som vi idag vet har förhöjda halter. Provtagningen är kostnadsfri och självklart frivillig. Om din fastighet är aktuell för provtagning kommer miljöavdelningen att kontakta dig. Baserat på provtagningsresultat kan ytterligare prover initieras av kommunen.

Arsenik, uran, radon och PFAS i dricksvatten

Arsenik och uran förekommer i Sveriges berggrund och kan därför också finnas i grundvattnet. Om du tar ditt dricksvatten från en borrad brunn rekommenderar vi att du regelbundet tar vattenprover som inkluderar arsenikhalten. Det är viktigt då berggrunden i hela kommunen kan innehålla arsenik, men halterna kan variera från plats till plats. Det går inte att säga att det generellt finns vissa områden som är mer utsatta än andra.

Arsenik

Arsenik är ett grundämne som förekommer naturligt i olika halter i berggrunden. I de flesta områden är halterna låga, men i områden med så kallade sulfidrika bergarter och andra äldre sedimentbergarter kan halterna vara höga. Arsenik är det tjugonde vanligaste grundämnet i jordskorpan med en förekomst av nära 2 milligram per kilo.

Arsenik används främst som träskyddsmedel och för konservering av uppstoppade djur, men i vissa länder även i växtbekämpningsmedel. Tidigare utsläpp av arsenik till miljön från framför allt metallsmältverk och träimpregneringsanläggningar har lett till att många markområden är förorenade med arsenik.

Gränsvärdet för arsenik i dricksvattnet sänktes från 50 µg/l till 10 µg/l år 2003. Gränsvärdet är baserat på livstidsrisken för cancer, det vill säga hur stor cancerrisken är om man exponeras för en viss halt av arsenik under hela sin livstid.

Socialstyrelsen har testat olika reningstekniker för att få ner arsenikhalten i vatten från brunnar. Resultaten visar att det går att få en mycket god rening genom att använda olika filtertyper.

Uran

Uran förekommer naturligt i Sveriges berggrund och kan därför också finnas i dricksvattnet. Det är framför allt grundvatten från granit- och pegmatitberggrund som kan vara rikt på uran. I dricksvatten från sjöar och i de flesta grävda brunnar är uranhalten låg.

Höga uranhalter i dricksvatten är en hälsorisk då uran är en tungmetall kan skada njurarna.

Världshälsoorganisationen (WHO) har gjort en toxikologisk bedömning av uranets negativa påverkan på hälsan och satt ett riktvärde på 30 mikrogram per liter vatten. Riktvärdet ges även av Livsmedelsverket.

Om det visar sig att du har mer uran i dricksvattnet än riktvärdet bör du sätta in ett filter eller undersöka om det går att få dricksvatten från annan plats. När det gäller uran räcker det att åtgärda det vatten som används som dricksvatten och till matlagning. Rekommendationen är att ta minst fyra prover jämt fördelat över året för att få ett medelvärde att välja åtgärd efter.

Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i marken, dricksvattnet eller i husets byggnadsmaterial. Du kan beställa mätdosor och provtagningspaket från kommunen för att kontrollera radonhalten.

PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för ett stort antal organiska ämnen som innehåller fluor. PFAS finns i många olika produkter både inom industri och hushåll. Ofta i produkter som ska vara non-stick eller vattenavstötande men har även använts i brandskum. Många av ämnena är förbjudna idag men finns kvar i miljön.

Gemensamt för PFAS-ämnena är att de är mycket svåra att bryta ner. Därför kan de finnas överallt i miljön, både i mark, vatten och vår inomhusmiljö. Halterna är ofta låga, men kan vara högre på vissa platser. Exempelvis i omgivningen kring deponier och brandövningsplatser. Ämnena hittas då oftast både i ytvatten och grundvatten. 

Nya gränsvärden 2026

Gränsvärdet för PFAS i dricksvatten sänks från och med 1 januari 2026. Gränsvärdet gäller för verksamhetsutövare som producerar eller tillhandahåller dricksvatten i offentlig eller kommersiell verksamhet. Privatpersoner med egen brunn omfattas inte av gränsvärdet. Däremot är det ett bra riktvärde för den egna hälsan. 

Vad PFAS innebär för hälsan

De mängder PFAS vi vanligen får i oss orsakar inte akuta hälsoproblem. PFAS bryts dock ner långsamt och lagras länge i kroppen. Får du i dig PFAS under en lång tid skulle det kunna påverka hälsan på sikt. Riskerna är större för ofödda och nyfödda barn samt små barn, eftersom de är extra känsliga. Det är därför viktigt att få i sig så lite som möjligt.

Den största mängden PFAS vi får i oss kommer oftast från den mat vi äter och från vår inomhusmiljö. Om vi dricker vatten som har förorenats av PFAS kan intaget bli större. Livsmedelsverket har tagit fram rekommendationer för innehåll av PFAS i dricksvatten.

Vad gör tillsynsmyndigheterna?

En kartläggning av misstänkta PFAS-förorenade områden har inletts och pågår nationellt och i Enköpings kommun. Syftet är att hitta områden som kan innebära risker för hälsan och miljön. Det är ett långsiktigt arbete och kommer att ta många år att genomföra. I Enköping är miljö- och byggnadsförvaltningen tillsynsmyndighet gällande förorenade områden.

I Enköping har det hittills hittats förhöjda halter av PFAS i dricksvattnet på räddningstjänstens övningsplats utanför Enögla. Det finns även förhöjda halter PFAS i grundvattnet vid Annelunds avfallsdeponi.

Vad gör jag om jag har PFAS i min brunn?

Om halterna är höga kan det vara lämpligt att installera rening. Reningen kan till exempel vara kolfilter eller omvänd osmosanläggning. Kontakta en, eller flera, leverantörer av produkter för vattenrening som kan hjälpa dig att hitta en lösning som passar ditt behov. Efter att du installerat rening bör du ta nya prov för att kontrollera att reningen fungerar som den ska.

När du byter reningsfilter behöver du tänka på att det gamla filtret ska hanteras som farligt avfall. 

Legionella och legionärssjuka

Legionella är en bakterie som orsakar legionärssjuka och pontiacfeber. Alla system som leder vatten kan innehålla legionellabakterier. Bakterierna trivs bäst i stillastående vatten vid temperaturer mellan 20 och 45 grader celsius. Då kan de föröka sig till farliga halter. Du kan mäta vilka temperaturer det är på olika ställen i dina vattenledningssystem. Det kan till exempel vara 65 grader celsius vid varmvattenberedaren och 55 grader celsius vid varje kran för varmvatten.

Om vatten­kvaliteten försämras

När vattenkvaliteten försämras bör du börja med att se över brunnens konstruktion och omgivning runt vattentäkten. De vanligaste orsakerna till att kvaliteten påverkas är att det läcker in ytligt vatten eller grundvatten i brunnen som påverkats av aktiviteter i närheten. Särskilt känsliga är grävda brunnar, men föroreningar kan även drabba bergborrade brunnar. Kontrollera noga att brunnslock, ledningsanslutningar och brunnsväggar är täta.

Brunnens placering är viktig

Det är bättre att motverka en förorening av vattnet i brunnen än att rena dricksvattnet. I en bra brunn rinner det inte in något ytvatten eller ytligt grundvatten. Se därför över brunnens kritiska punkter och omgivning.

En brunn ska vara placerad uppströms eventuella föroreningskällor som eget avlopp eller gödselupplag. Skyddsavståndet mellan en föroreningskälla och vattentäkten avgörs från fall till fall beroende på på föroreningens art och marklagrets förmåga att släppa igenom vatten.

Filter kan hjälpa vid försämring

Ett sätt att avhjälpa försämring av vattenkvaliteten är att installera ett vattenfilter. Ett vattenfilter påverkar ämnen som järn och mangan samt faktorer som hårdhet, pH-värde, radon och svaveltäthet. Om vattnets pH-värde behöver justeras kan du installera ett kalkfilter. Kontakta ett ackrediterat laboratorium för att få hjälp med vilken typ av filter som kan behövas för din brunn.

Håll koll på grundvatten­nivåerna

På Sveriges geologiska undersöknings (SGU) webbplats kan du läsa mer om grundvattennivåer.

Läs mer om grundvattennivåer på SGU:s webbplats

Om brunnen sinar

Hör av dig om du är i akut behov av vatten

Kommunen behöver liksom alla andra vara sparsamma med vattnet. Vi har därför inte möjlighet att sälja vatten till dig med privat brunn. Men om din brunn har sinat och du behöver så kallat nödvatten (5 liter per person och dygn), kan du kontakta kommunen.

Om du är djurhållare kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med en närliggande kommun för att diskutera möjligheten att köpa vatten från dem.

Fler tips:

  • Fråga dina grannar om de har vatten som de kan dela med sig av.
  • Fyll vattnet i väl rengjorda flaskor och behållare. Glasbehållare eller plastflaskor/dunkar märkta med symbolen ”glas och gaffel” är utmärkta och påverkar inte livsmedlet. Förvara vattnet på en så mörk och sval plats som möjligt. Det gör att dricksvattnet håller sig fräscht under minst en vecka.
  • Köp vatten från en livsmedelsbutik.

Hur kan jag förebygga att brunnen sinar?

Det är viktigt att spara på allt vatten som du kan.

Om problemet är långvarigt och återkommande är det lämpligt att planera för en långsiktig lösning. Det kan då bli aktuellt att borra en ny brunn. När du gör det är det viktigt att välja en certifierad brunnsborrare.