Kommun­fullmäktige i Enköping

Hitta sammanträdesdatum och följ deras möten på vår webb-tv. Läs protokoll och kallelser eller kontakta ledamöter.

Sammanträdesdatum

Vanligtvis börjar mötena klockan 18, undantaget är mötet då budgeten ska beslutas. Det mötet börjar redan på morgonen.

Möten 2022:

 • 12 december

Möten 2023:

 • 6 februari
 • 6 mars
 • 3 april
 • 2 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 18 december

Sammanträden öppna för alla

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla. Du kan lyssna på sammanträdet på plats eller titta på webb-tv.

Allmänhetens frågestund

På kommunfullmäktiges sammanträden kan allmänhetens frågestund äga rum. På kallelsen till respektive kommunfullmäktige står det om frågestunden kommer ske. Skicka din fråga till kommunfullmäktiges ordförande eller kommunsekreteraren.

Mats Flodin, kommunfullmäktiges ordförande

E-post: mats.flodin@politiker.enkoping.se

Kommunsekreterare

E-post: kommunsekreterare@enkoping.se

Webb-tv

Du kan följa kommunfull­mäktiges möten direkt via webb-tv eller se dem i efterhand.

Nästa livesändning

12 december.

Sidan aktiveras dagen innan mötet.

Tidigare sammanträden eller specifika ärenden

Kontakta kommunen om du vill ta del av tidigare sändningar eller specifika ärenden.

Beslut från kommunfullmäktiges senaste möte

Detta är några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Vill du läsa om alla ärenden och beslut kan du ta del av det fullständiga protokollet.

17 oktober

Svar på motion - Kommunala politikerdagar (SD)

Anders Lindén (SD) har den 18 februari 2022 inkommit med en motion där de oroas över ett minskat intresse för att engagera sig i den lokala politiken. De nuvarande forumen och formerna för kommunmedlemmar att ta del av, och engagera sig i, lokalpolitiken behöver utvecklas och en möjlig väg kan vara ”kommunala politikerdagar”. Kommunfullmäktige beslutade att motionens intentioner tas i beaktande i den pågående utredningen om medborgardialoger som pågår samt i de beslutsunderlag gällande fullmäktigeberedningar som ska tas fram under hösten 2022.

Uppdrag förutsättningar gällande Föreningarnas hus

Kommunfullmäktige beslutade att upplevelsenämnden får i uppdrag att utreda samt besluta gällande ett Föreningarnas hus senast juni 2023. Utredningen ska utökas till att även omfatta lokaler utanför det egna fastighetsbeståndet.

Tidigare tilldelades uppdraget ”Föreningarnas hus” (KS2021/901) kommunstyrelsens förvaltning. Detta uppdrag avslutas nu och frågan lämnas över till upplevelsenämnden för vidare hantering. Upplevelsenämnden är den nämnd som ansvarar för kommunens samarbete med föreningar i Enköping.

Regler för inköp och upphandling

Kommunfullmäktige beslutade att ärendet återremitteras. Kommunstyrelsen ska återkomma med ett förslag som säkerställer att de avtal som Enköpings kommun träffar med externa utförare innehåller regler som täcker frågan om meddelarskydd. Förslaget ska också täcka övriga punkter i remissvaret från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Enköpings kommuns högst beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år röstar Enköpings invånare om vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar vilka politiska nämnder som kommunen ska ha och utser ledamöter och ersättare till nämnderna. Kommunfullmäktige styr kommunens verksamhet genom att ge nämnderna uppdrag och ansvarsområden.

Kommunstyrelsen fungerar som regeringen och ansvarar för kommunens ekonomi och att de mål som kommunfullmäktige beslutat om uppfylls. Nämnderna ansvarar för sitt verksamhetsområde och de mål som kommunfullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om mål, budget och prioriteringar för kommunens nämnder och verksamheter

Ledamöter

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunens nämnder och till kommunrevisionen. Kommunfullmäktige består av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare 48 ledamöter och 31 ersättare.

Sammanträden öppna för alla

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla Du kan lyssna på sammanträdet på plats eller titta på webb-tv.

Styre

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande nivån i kommunen. Kommunfullmäktige i Enköping består av 51 folkvalda politiker från nio olika partier. En plats i kommunfullmäktige kallas för mandat. Att få mandat i en kommun betyder att få en ordinarie plats i kommunfullmäktige. Varje parti får mandat utifrån hur invånarna har röstat. Flest röster ger flest mandat.

Under mandatperioden 2023-2027 styrs Enköpings kommun av en koalition som består av Moderaterna, Centerpartiet, Nystart Enköping, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

Tillsammans har de fem partierna 26 av 51 mandat, vilket innebär att de har majoritet i kommunfullmäktige.

Mandatfördelning 2023-2027

 • Socialdemokraterna – 13 mandat
 • Moderaterna – 10 mandat
 • Sverigedemokraterna – 9 mandat
 • Nystart Enköping – 6 mandat
 • Centerpartiet – 4 mandat
 • Kristdemokraterna – 3 mandat
 • Vänsterpartiet – 3 mandat
 • Miljöpartiet – 2 mandat
 • Liberalerna – 1 mandat

Kallelser och protokoll

Här kan du ta del av kommun­fullmäktiges kallelser och protokoll från 2021 och framåt.