Kommun­styrelsen och utskott

Här kan du läsa om vilket ansvar kommunstyrelsen och utskotten har, se sammanträdesdatum, läsa protokoll eller kontakta ledamöter.

Hitta på sidan

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regering. Kommunstyrelsen leder arbetet inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi samt:

 • följer nämndernas arbete
 • förbereder ärenden inför kommunfullmäktige
 • genomför kommunfullmäktiges beslut
 • har ett särskilt ansvar för exempelvis näringslivsfrågor, ekonomi, digitalisering-, upphandling-, kommunikation- och arbetsgivarfrågor.

Kommunstyrelsen ledamöter utses av kommunfullmäktige och ska leda och samordna kommunens frågor och ha koll över nämndernas arbete. Kommunstyrelsen styrs av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare tolv ledamöter och sju ersättare. Det finns tre utskott i kommunstyrelsen:

 • arbetsutskottet
 • personalutskottet
 • plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet).

Utskotten förbereder ärenden till kommunstyrelsen samt tar beslut i av kommunstyrelsens delegerade ansvarsområden.

Kommunstyrelsens förvaltning heter kommunledningsförvaltningen. Dessutom gör samhällsbyggnads­förvaltningen en del uppgifter åt kommunstyrelsen.

Sammanträdesdatum kommunstyrelsen 2022

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 12 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 1 november
 • 22 november

Insyn och kontaktuppgifter

Här kan du ta del av några av de beslut som togs under kommunstyrelsens möte den 21 juni.

De kommunala bolagens verksamhet under 2021

Årsredovisningarna för Enköpings kommuns moderbolag AB, AB Enköpings hyresbostäder och ENA energi AB anmäldes till kommunstyrelsen. Slutsatsen var att bolagen uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige beslutat och att de gjorts på rätt sätt enligt kommunallagen.

Ny kommundirektör

Kommunstyrelsen tog även beslut om den nya kommundirektören, vilket blir Daniel Jansson-Hammargren. Han arbetar idag som kommundirektör i Kumla och har sin första dag som Enköpings kommundirektör den 1 oktober.

Tidigare har vi på kommunens webbplats publicerat underlagen till kommunstyrelsens utskott innan sammanträdena har ägt rum. Vi kommer inte längre att lägga ut utskottens underlag i det här tidiga skedet, eftersom underlagen är mestadels arbetsmaterial som kan komma att förändras.

Agendan och protokoll publiceras som vanligt

Vi kommer fortsätta att publicera agendan för mötet och protokoll från de möten som varit. När protokollet publiceras kommer också underlagen till de beslut som är fattade att publiceras.

Förändringarna gäller bara utskotten

Förändringarna gäller bara handlingarna till utskotten. Kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges underlag kommer att publiceras som vanligt.

Lämna din åsikt

Du kan givetvis fortfarande lämna dina åsikter eller synpunkter till de olika ärenden som ska diskuteras på mötet. Du är alltid välkommen att kontakta våra politiker.

Plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet) ansvarar i huvudsak för att ta initiativ och bereda detaljplaner samt andra planer inom samhällsplaneringen och vara drivande i arbetet med kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplaner.

Plex-utskottet styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare.

Plex-utskottet har ingen egen förvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför uppgifter som beslutas i plex-utskottet på kommunstyrelsens uppdrag.

Sammanträdesdatum plex-utskottet 2022

 • 3 februari
 • 10 mars
 • 31 mars
 • 12 maj
 • 9 juni
 • 18 augusti
 • 15 september
 • 6 oktober
 • 10 november
 • 15 december

Insyn och kontaktuppgifter

Arbetsutskottet förbereder ärenden till kommunstyrelsen som inte ankommer på något annat utskott att förbereda. Arbetsutskottet beslutar också i av kommunstyrelsens delegerade ansvarsområden och är samrådspart för, i huvudsak, kommunstyrelsens förvaltning.

Arbetsutskottet består av 7 ledamöter och 7 ersättare, kommunstyrelsens ordförande är också ordförande i arbetsutskottet.

Sammanträdesdatum arbetsutskottet 2022

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 5 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 13 december

Insyn och kontaktuppgifter

Personalutskottets ansvarsområden är i huvudsak:

 • Utveckla förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
 • Övergripande inriktning och utveckling av kommunens personalpolitik.
 • Samordna kommunens agerande som arbetsgivare.
 • Arbetsgivarens övergripande inriktning i löneförhandlingar.

Personalutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare. De tre ledamöterna utgörs av kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens ordförande är också ordförande i personalutskottet.

Personalutskottets sammanträdesdagar för 2022 är måndagar klockan 13.30 den 7 februari, 9 maj, 19 september och 7 november.

Insyn och kontaktuppgifter