Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2022-01-17

Paragrafer: §§ 1-22

Anslaget: 2022-01-25

Tas ner: 2022-02-15

Sista dag att överklaga: 2022-02-15

Anslag.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-01-24

Paragrafer: 22, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2022-01-25

Tas ner: 2022-02-15

Sista dag att överklaga: 2022-02-14

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-01-17

Paragrafer: 1-20

Anslaget: 2022-01-20

Tas ner: 2022-02-11

Sista dag att överklaga: 2022-02-10

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-01-11

Paragrafer: §§ 1-18

Anslaget: 2022-01-17

Tas ner: 2022-02-08

Sista dag att överklaga: 2022-02-08

Protokoll KSAU 2022-01-11.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2022-01-11

Paragrafer: §§ 1-3

Anslaget: 2022-01-11

Tas ner: 2022-02-02

Sista dag att överklaga: 2022-02-02

Protokoll_KS_2022-01-11.pdf

Övriga anslag

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus i Romberga

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus i Romberga Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in en ansökan om inklädnad av ventilationskanaler på flerbostadshus på fastigheten Romberga 9:3. Förslaget innebär en avvikelse gällande placering av ventilationskanalerna på prickad mark – mark som inte får bebyggas enligt gällande detaljplan. Innan miljö- och byggnadsnämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. Handlingarna som hör till ärendet finns hos kontaktcenter på Torggatan 21 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. För att vi ska kunna ta ställning till dina synpunkter behöver vi dem senast 2 februari. Skriv att synpunkterna rör ärende 2022-15, Romberga 9:3. Skicka dina synpunkter via e-post till bygglov@enkoping.se eller per brev till: Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2022-01-19

Tas ner: 2022-02-02

Kungörelse 2022-15 Romberga 9.3.pdf

Beslut om bygglov för pumphus i Bredsand

Beslut om bygglov för pumphus i Bredsand Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för pumphus på fastigheten Bredsand 1:22. Genom den här annonsen delger nämnden alla sakägare i ärendet. Beslut och handlingar finns hos kontaktcenter på Torggatan 21 och på enkoping.se/anslagstavla. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till miljö- och byggnadsförvaltningen senast 8 februari 2022. Skicka den via post eller e-post till bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 2021-1039, Bredsand 1:22. Enköpings kommun Miljö-och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2022-01-12

Tas ner: 2022-02-09

2021-1039 Bredsand 1-22 anslagstavla.pdf

Bygglov för uteklassrum

Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har beviljat bygglov för nybyggnad av uteklassrum vid Gånsta förskola på fastigheten Gånsta 2:3. Med den här annonsen delger nämnden alla sakägare i ärendet. Beslut och handlingar finns hos kontaktcenter på Torggatan 21 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. Om du vill överklaga nämndens beslut måste du göra det senast den 4 februari 2022. Skicka överklagandet via brev eller e-post. Ange ärendenummer 2021-998, Gånsta 2:3. Postadress: Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping E-post: bygglov@enkoping.se

Anslaget: 2022-01-08

Tas ner: 2022-02-04

kungorelse-2021-998-gansta-2-3-ink-handlingar.pdf

Förlängning av bygglov för tillfälliga modulbodar

Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har beviljat bygglov för förlängning av tidsbegränsat lov på fastigheten Galgvreten 3:10. Med den här annonsen delger nämnden alla sakägare i ärendet. Beslut och handlingar finns hos kontaktcenter på Torggatan 21 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. Om du vill överklaga nämndens beslut måste du göra det senast den 4 februari 2022. Skicka överklagandet via brev eller e-post. Ange ärendenummer 2021-1016, Galgvreten 3:10. Postadress: Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping E-post: bygglov@enkoping.se

Anslaget: 2022-01-08

Tas ner: 2022-02-04

kungorelse-2021-1016-galgvreten-3-10-ink-handlingar.pdf