Års­redovisning

I kommunens årsredovisning för 2021 kan du läsa vad kommunen gjort föregående år, mål vi uppnåt och vad resultatet blev av den budget vi hade.

Förord av Peter Book

Pandemin stod fortfarande i fokus under verksamhetsåret 2021. Under våren släpptes restriktionerna för att under hösten skärpas igen. Pandemin har fortsatt påverkat oss alla i olika grad, både på det personliga planet och inom kommunens olika verksamheter. Mycket av energin har gått till att anpassa verksamheterna utifrån pandemin och utmaningarna har varit tuffa, speciellt inom vård och omsorg samt inom utbildningsområdet.

En konsekvens av pandemin är bland annat att kommunledningsförvaltningen varit hårt belastad. Det har gjort att de inte kunnat stötta förvaltningarna i lika stor utsträckning och vissa utvecklingsområden har därför prioriterats ned. Vår personal har också gjort stora insatser för att hålla verksamheterna igång under hög sjukfrånvaro i vissa förvaltningar. När vi återgår mot en mer normal vardag har vi en stor uppgift att följa upp hur vår personal mår.

Vi har ännu inte sett hur vi kommer att påverkas av så kallad postpandemi. Men det vi vet är att alla medarbetare och verksamheter har gjort ett fantastiskt arbete med att hantera pandemin under året. De har verkligen gjort allt för att fortsätta ha en hög service i kommunens leveranser.

Jag vill lyfta fram några särskilt viktiga händelser under 2021:

 • Vi tog beslutet om att bygga om Joar Blå.
 • Bemanningen på kommunledningsförvaltningen.
 • Kommunen förnyade Europas klimatkontrakt tillsammans med 23 andra kommuner för att snabba på klimatomställningen.
 • Kommunen tog över ordförandeskapet i 4M, samarbetet med fyra Mälardalskommuner.
 • Beslut om vattenplan för Enköpings kommun.

Enköpings kommun gör, liksom de flesta kommuner i Sverige, ett mycket bra ekonomiskt resultat för 2021. Det beror i huvudsak på ökade skatteintäkter och statliga bidrag. Enköpings kommun är den fjärde snabbast växande kommunen i Sverige. Vi växte mer än vanligt och blev 1 249 fler invånare under 2021, vilket är den näst högsta tillväxttakten i kommunens historia.

Det kostar att växa, speciellt när man växer så fort som Enköpings kommun gör just nu. Vi har goda möjligheter att, med god ekonomisk hushållning och långsiktig ekonomisk planering, klara av de positiva utmaningarna med att växa. Det saknas dock inte utmaningar, att vi återigen skulle få se ett krig i Europa med enormt mänskligt lidande är det få som trodde skulle ske. Kriget kommer att påverka oss på många sätt, stigande räntor och högre inflation med stigande mat- och drivmedelspriser. Det kommer att göra det svårare att förutse kommunens kostnadsökningar.

När vi stänger 2021 års böcker inleds i samma stund ett arbete framåt med ett växande Enköping. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda.

Jag vill samtidigt tacka alla medarbetare och förtroendevalda för era insatser och ert engagemang under detta år.

Peter Book, kommunstyrelsens ordförande (M)

Sammanfattning

Kommunens finansiella mål uppnåddes

Kommunkoncernen, vilket omfattar Enköpings kommun, AB Enköpings hyresbostäder, ENA Energi AB och kommunalförbundet räddningstjänsten Enköping-Håbo, redovisade ett positivt resultat på 193 miljoner kronor (174 miljoner kronor) varav exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar står för 29 miljoner kronor.

Kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar uppgick till 123 miljoner kronor (97 miljoner kronor), vilket motsvarar 4,3 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 83 miljoner kronor eller 2,9 procentenheter bättre resultat jämfört med det finansiella målet för 2021. Det högre resultatet förklaras främst av en uppreviderad skatteprognos. Det positiva resultatet tillsammans med lägre investeringar än planerat gör att kommunens tre finansiella mål för 2021 uppnåddes.

Kommunkoncernens låneskuld

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar behöver finansieras. Skulden uppgick vid årsskiftet till totalt 3 902 miljoner kronor (3 588 miljoner kronor), vilket motsvarar 82 tusen kronor (78 tusen kronor) per invånare. Det är AB Enköpings hyresbostäder (EHB) och Enköpings kommun som har den största delen av låneskulden. Sedan 2017 har låneskulden ökat med 1 279 miljoner kronor eller 49 procent.

Osäkerheten i den svenska och globala ekonomin är åter igen stor med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och vinterns höga energipriser. Beroende på hur konflikten utvecklas kan den svenska ekonomin påverkas märkbart. Kommunens skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av svensk ekonomi. Under 2021 ökade bruttonationalprodukten (BNP) med hela 4,8 procent (kalenderkorrigerat) jämfört med 2020. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer i sin senaste prognos att BNP fortsätter att öka med 3,6 procent 2022, som en följd av minskade restriktioner och ökad efterfrågan särskilt inom tjänstesektorn. För åren 2023–2025 bedöms BNP mattas av till mellan 1,4–1,8 procent per år.

Befolkningen fortsätter att öka i Enköping

Enköping var 2021 den fjärde snabbast växande kommunen i Sverige. Befolkningen ökade med 1 249 personer eller 2,7 procent vilket är en högre tillväxttakt än förväntat.

Kommunens verksamhetsmål

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål uppskattas det att majoriteten av målen är på rätt väg mot målbild 2023. Bedömning av måluppfyllelsen baseras på:

 • resultat av kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter
 • om nämnder och bolagsstyrelser uppfyllt sina mål och indikatorer
 • samt i vilken utsträckning de genomfört de aktiviteter de angett i sina årsplaner för att nå målbild 2023.

Utifrån ovan har bedömningen gjorts om respektive långsiktigt mål för 2023 är uppfyllt, är på rätt väg eller ej på rätt väg. Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 55 procent vara på rätt väg, 30 procent bedöms delvis vara på rätt väg och 15 procent bedöms inte vara på rätt väg.

Kommunens medarbetarmål

Två av fyra medarbetarmål har haft en positiv utveckling under året. Ett av målen redovisar oförändrat resultat medan ett av målen har försämrats jämfört med föregående år. Resultaten för hållbart medarbetarengagemang och sjukfrånvaron har förbättrats något, målet om chefers upplevelse att de ges förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag är oförändrat och den externa personalomsättningen har försämrats något under året.

Det är troligt att pandemin haft en negativ påverkan på måluppfyllelsen under 2021 och i takt med att pandemin klingar av förväntas förutsättningarna för att nå målen öka. Den samlade bedömningen är därför att de fyra medarbetarmålen är möjliga att nå 2023 om nuvarande tendens fortsätter och rätt prioriteringar görs.

God ekonomisk hushållning

Den samlade bedömningen för 2021 är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts för kommunen baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de 3 finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens 6 uppgifter och de 4 medarbetarmålen.

Så fördelades pengarna

Här kan du se hur pengarna fördelades mellan kommunens verksamheter 2021.

 • För- och grundskola: 36, 5 procent
 • Vård och omsorg: 22,8 procent
 • LSS-verksamhet: 9,7 procent
 • Gymnasieskola och vuxenutbildning: 8,9 procent
 • Individ- och familjeomsorg: 7,8 procent
 • Infrastruktur: 4,5 procent
 • Kultur och fritid: 5,9 procent
 • Räddningstjänst: 1,5 procent
 • Politisk verksamhet: 1,1 procent
 • Övrig verksamhet: 0,8 procent
 • Miljö- och hälsoskydd: 0,5 procent

Totalt: 100 procent

Läs hela årsredovisningen

För att läsa hela kommunens årsredovisning kan du antingen ladda ner vår pdf. Om du vill ha den i ett annat format kan du kontakta kommunens kontaktcenter.