Eget vatten och avlopp

Du är ansvarig för att kontrollera dricksvattnets kvalitet från din egna brunn. Ska du installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd.

Hitta på sidan

Det finns många fastigheter med eget avlopp som inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med att kontrollera alla enskilda avlopp i Enköpings kommun.

Under hösten 2022 inventerades avloppsanläggningar i Blackfjärdskanalens norra avrinningsområde. De flesta av dessa behöver åtgärda sina bristfälliga avloppsanläggningar under 2023. I början av 2023 inventerades avloppsanläggningar i Blackfjärdskanalens södra avrinningsområde och ett avrinningsområde utmed Lötdiket. Vi gjorde ett utskick till berörda fastighetsägare i början på mars. Den 29 mars håller vi i en informationsträff för berörda fastighetsägare. Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor.