Avfall och farligt avfall

Läs om regler för hur du ska hantera och sortera avfall och farligt avfall. Vid transport av avfall måste du ansöka om tillstånd och göra en anmälan hos Länsstyrelsen.

Olika regler gäller för olika typer av avfall. Avfall kan översiktligt delas in som:

 • verksamhetsspecifikt avfall, inklusive farligt avfall,
 • producentansvarsavfall
 • hushållsavfall.

Farligt avfall

Farligt avfall har egenskaper som gör att det betraktas som farligt. Det kan till exempel vara frätande, giftigt, cancerframkallande, smittförande, explosivt eller brandfarligt. I avfallsförordningen framgår det vad som är farligt avfall.

Krav för hantering av farligt avfall

Farligt avfall ska tas om hand och sorteras så att risker för människors hälsa och miljön förebyggs. Några av de viktigaste kraven vid hantering av farligt avfall i en verksamhet är:

 • Farligt avfall får inte blandas med annat farligt avfall, avfall eller med andra ämnen eller material.
 • Farligt avfall ska förvaras i behållare som är beständiga mot de farliga avfall som lagras. Farligt avfall ska förvaras på ett sätt så att vatten eller mark inte riskerar att förorenas och att andra människor inte kan komma i kontakt med avfallet.
 • Farligt avfall kan invallas på olika sätt. Det kan till exempel vara ett uppsamlingstråg av metall. På tråget kan du lägga ett galler att ställa fat eller dunkar på. En invallning ska rymma det största förvaringskärlets volym plus 10 procent av övriga kärlens volym. Invallningar som är placerade utomhus ska förses med skydd mot nederbörd för att förvaringen ska anses säker.
 • Behållare som innehåller farligt avfall ska vara tydligt märkta med vad som finns i behållaren.
 • Farligt avfall ska transporteras bort minst en gång per år för att undvika upphov av stora avfallsmängder och risken för att avfallet förorenar vatten eller mark. Yrkesmässig transport och insamling av farligt avfall får endast genomföras av den som har särskilt tillstånd från Länsstyrelsen, alternativt godkänd anmälan om borttransport av vissa avfallsslag. Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer är skyldig att kontrollera att transportör och mottagare av farligt avfall har de tillstånd som krävs.
 • Du är skyldig att föra anteckningar om mängd farligt avfall som uppkommer årligen i din verksamhet och vart avfallet transporterats. Anteckningarna ska sparas i minst tre år. Från och med den 1 augusti 2020 gäller ny lagstiftning angående anteckningsskyldigheten. Det innebär att du som verksamhetsutövare behöver rapportera in dina uppgifter om farligt avfall digitalt via ett nationellt avfallsregister. De nya reglerna gäller samtliga verksamheter som producerar, transporterar, tar emot, handlar respektive behandlar farligt avfall.

Avfall som inte är farligt

Som företagare är du skyldig att leva upp till de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken om kretslopps- och hushållningsprincipen. Det innebär att du ska källsortera verksamhetens avfall för att underlätta återanvändning och återvinning av avfallsmaterialet i nästa steg. För vissa sorters avfall ansvarar producenterna för insamling och återvinning, till exempel förpackningar och tidningar.

Vi rekommenderar att du tecknar avtal med en avfallsentreprenör som kan hämta det sorterade avfallet.

Återbrukskort

För mindre företag med små mängder avfall kan det vara svårt att hitta en bra källsorteringslösning. Därför finns det ett så kallat återbrukskort i Enköpings kommun.

Butiker som säljer elutrustning

Alla butiker som säljer elutrustning är skyldig att gratis ta emot uttjänt elutrustning när konsumenten köper en ny produkt av samma typ eller med samma funktion (principen en mot en). Kraven på butiksinsamling gäller inte lösa batterier, utan endast elutrustning och batterier som är inbyggda i elutrustning.

Större butiker

För butiker med en försäljningsyta för konsumentelutrustning över 400 kvadratmeter ska, förutom principen en mot en enligt som nämns ovan, även gratis ta emot konsumentelavfall av mindre storlek även om konsumenten inte köper något. Dit räknas elavfall som inte på någon ledd överskrider 25 centimeter. Exempel på elavfall som får lämnas är mobiler, batteridrivna leksaker, mindre köksredskap som elvispar och vattenkokare. Den som säljer eller elutrustning ska informera konsumenten om att elavfall får lämnas i butiken.

Butiker omfattas inte av anmälnings- eller tillståndsplikt för mellanlagring av elektroniska produkter om mängden elavfall inte vid något tillfälle överstiger 1 ton. Mängder 1– 50 ton omfattas av anmälningsplikt. Mängder över 50 ton omfattas av tillståndsplikt.

Transportera avfall

Avfallsförordningen reglerar frågor som när det behövs tillstånd för att transportera avfall. När ska en transport anmälas? Anmälan respektive tillståndsansökan ska göras hos länsstyrelsen i det län där din verksamhet har sitt säte eller där du bedriver den huvudsakliga delen av verksamheten.

Då behöver du tillstånd

 • Vid yrkesmässig transport av avfall
 • När du under ett kalenderår transporterar mer än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall eller mer än 10 ton eller 50 kubikmeter avfall, om avfallet uppkommit i yrkesmässig verksamhet.
 • När du transporterar avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet och som innehåller kvicksilver oavsett mängd, om avfallet utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor.
 • När du transporterar avfall som uppkommit i en yrkesmässig verksamhet och som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt, oavsett mängd.

Transportera farligt gods

Vid transport av farligt gods gäller lagen om farligt gods, förordningen om transport av farligt gods samt föreskrifter som har meddelats av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Reglerna om farligt gods (ADR) gäller parallellt med reglerna om avfall i miljöbalken. Om du har frågor om farligt gods kan du kontakta myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller läsa mer på deras webbplats.