Boende- och försörj­nings­­stöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Vi ger stöd och råd i boendefrågor och hjälper till med en hyresgaranti.

Hitta på sidan

Om försörjningsstöd

Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd tills du kan försörja dig själv igen. För att få stödet måste du visa att du inte kan klara av situationen på egen hand, trots att du har försökt. Du kan få försörjningsstöd för till exempel läkemedel, tandvård eller glasögon. Om du återansöker om försörjningsstöd kan du använda vår e-tjänst.

Första gången du ansöker

Första gången du ansöker om försörjningsstöd behöver du kontakta social­förvaltningens mottagning. De tittar på vilka inkomster och tillgångar du har för att se om du kan få försörjningsstöd. De tittar också på hur du kan bli självförsörjande igen. Det är socialförvaltningen som beslutar om du ska beviljas försörjningsstöd eller inte.

Du måste ansöka varje månad

Du måste lämna in en ansökan om försörjningsstöd varje månad till socialförvaltningen. I din ansökan behöver du redovisa dina inkomster, godkända utgifter och visa att du följer din planering.

Krav för att få försörjningsstöd

 • Du kan inte ha sparade pengar eller andra tillgångar för att bli berättigad till försörjningsstöd (om du är osäker på vad som räknas som tillgångar kan du fråga socialtjänsten)
 • Du får inte äga en bil
 • Du ska också i första hand söka de allmänna förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Finns det undantag?

Om du riskerar att hamna i en nödsituation kan du få akut hjälp. Vad som är en nödsituation beror på situationen och socialförvaltningen bedömer det från fall till fall.

Om du redan har fått försörjningsstöd och ska söka för en ny månad kan du återansöka i vår e-tjänst. För att göra det måste du vara är folkbokförd i Enköpings kommun.

Om du vill ha hjälp med e-tjänsten kan du kontakta kommunen.

Du kan göra återansökan tidigast 15 dagar innan den sista dagen i månaden.

För att få filmen textad klickar du på ikonen för undertexter och aktiverar.

Första gången

Om du däremot söker försörjningsstöd för första gången måste du kontakta socialförvaltningen.

Vår e-tjänst

För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation eller ett Mobilt BankID. Du behöver också ha en aktuell e-postadress som du meddelar din handläggare på försörjningsstödsteamet.

Om ni är två som återansöker om försörjningsstöd tillsammans behöver ni båda ha en e-legitimation eller ett Mobilt BankID. Ansökan skickas in först när ni båda har signerat ansökan digitalt.

Om du inte kan använda e-tjänsten kan det bero på flera saker. Du måste vara folkbokförd i Enköpings kommun och du måste ha ett svenskt personnummer. Du kan återansöka om försörjningsstöd en gång per månad. När du har skickat din ansökan stängs e-ansökan för nya ansökningar den månaden. E-ansökan öppnar igen den 15 följande månad.

Handlingar som ska lämnas in

Du måste alltid lämna in underlag som är relevant utifrån din planering. Det kan vara läkarintyg om du är sjukskriven, närvarorapport om du studerar SFI eller sökta arbeten om du är arbetssökande.

Du behöver inte lämna in underlag som kontoutdrag och fakturor i ansökan, men du måste kunna visa att uppgifterna stämmer om vi ber dig om det. Därför är det viktigt att du sparar alla dina underlag.

Om du är osäker på vad du behöver lämna in kan du kontakta din handläggare.

Om du lämnar felaktiga uppgifter

Om du lämnar felaktiga uppgifter kommer socialnämnden att återkräva beloppet som har betalats ut felaktigt. Det kan innebära att vi återkräver belopp för flera månader bakåt i tiden. Det kan även bli aktuellt för socialnämnden att göra en anmälan om bidragsbedrägeri till polisen om du lämnar felaktiga uppgifter.

Om du är osäker på hur du behöver redovisa utgifter kan du fråga din handläggare.

Du kan ansöka om att få hjälp via en kommunal hyresgaranti. Det betyder att kommunen går i borgen för dig om du har skulder som gör att du inte kan få ett eget förstahandskontrakt på en hyres­lägenhet. Men du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala hyran.

Om du behöver en hyresgaranti kan du ansöka om det hos kommunen.

Krav för att få hyresgaranti

 • Du måste stå i bostadskön hos Enköpings Hyresbostäder och du ska ha varit folkbokförd i Enköpings kommun i minst sex månader.
 • Du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala hyran. Vi gör en budgetkalkyl utifrån Konsumentverkets riktlinjer för rimlig levnadsnivå. Som inkomst räknas lön, a-kassa, sjukersättning, studiestöd och inkomster från Försäkringskassan. Om du har en anställning ska du ha rätt till inkomstbaserad a-kassa.
 • Du får inte ha några skulder eller betalningsanmärkningar de senaste tolv månaderna och du får inte ha skulder till Enköpings Hyresbostäder.

Gäller i tre år

Hyres­garantin gäller i tre år och för maximalt sex obetalda hyror. Din godkända ansökan gäller i sex månader. Om du inte fått en lägenhet inom de sex månaderna måste du göra en ny ansökan med nya handlingar och uppgifter.

Skuld till kommunen ska betalas tillbaka

Du står själv för kontraktet och du är ansvarig för att hyran blir betald. Om kommunen måste betala ut hyresgarantin får du en skuld till kommunen. Den skulden måste du betala tillbaka.

Du kan ansöka om bistånd till boende. Det betyder att du kan få hyra en lägenhet via socialförvaltningen. För att vi ska kunna bevilja det måste vi enligt lag göra en utredning och följa vissa regler för bistånd.

OBS! Brist på bostäder är inte en tillräcklig anledning för att få bostad via socialförvaltningen.

Du måste vara helt bostadslös

Vi beviljar bistånd till boende i särskilda fall och för att vi ska kunna göra det måste du vara helt bostadslös. Du måste ha gjort allt du kan för att själv hitta en bostad, till exempel som inneboende eller ett andrahandskontrakt. Du måste också ha ställt dig i bostadskö. Det räcker till exempel inte att det är brist på bostäder på bostadsmarknaden eller att du har för få köpoäng hos bostadsförmedlingen.

Vad du själv har för ansvar

När du ansöker om bistånd till boende måste du kunna redovisa vad du har gjort på egen hand för att hitta en bostad.

Vi förväntar oss att du:

 • har anmält dig till bostadskö hos privata och kommunala hyresvärdar. Det gäller både i Enköpings kommun och andra kommuner i Sverige.
 • aktivt söker efter en bostad under en längre tid genom att ringa eller mejla. Du måste aktivt söka hos alla hyresvärdar i Enköpings kommun och andra kommuner i landet. Du måste också ha sökt bostad i form av första- eller andrahandskontrakt via internet, till exempel på webbplatsen Blocket eller andra annonssidor.
 • har undersökt möjligheterna till en privat borgensman som kan garantera att hyran betalas såsom för egen skuld. Borgensmannen kan till exempel vara någon i din familj eller släkt, en vän eller arbetsgivare.
 • du har en överblick över din ekonomiska situation och har börjat betala av eventuella skulder. Du ska prioritera hyresskulder om du har det. Det är också viktigt att du kontaktar Kronofogden och eoch Upplysningscentralen för att få utdrag som visar din aktuella skuldsituation.

Du får inte ha en hyresskuld

Du kan inte få en lägenhet hos EHB om du har en hyresskuld till dem, trots att du uppfyller allt annat som vi förväntar oss.

Vid några livssituationer har du ett eget ansvar för att planera och förbereda din bostadssituation. Det gäller till exempel om du väntar barn, vid inflyttning till kommunen och vid separation eller skilsmässa.

Du måste uppfylla vissa krav

Vi lyder under socialtjänstlagen och måste därför enligt lag utreda om du har rätt till bistånd eller inte. När vi gör utredningen får du en personlig socialsekreterare som går igenom din ansökan om bistånd. När vi gör utredningen kan vi behöva ta hjälp av andra socialsekreterare som till exempel utreder din ekonomi eller dina barn- och familjeförhållanden.

Socialsekreteraren kan till exempel fråga dig om:

 • vad har du gjort själv för att lösa dina problem med boende
 • hur ser din ekonomi ut, om du har några skulder och vad har du gjort för att bli av med dem
 • var du har bott tidigare och hur det har fungerat
 • vad som behövs för att ditt boende ska fungera så bra som möjligt i framtiden
 • om det finns hinder eller svårigheter som påverkar din situation.

En utredning ska ske skyndsamt

Socialtjänstlagen säger att en utredning ska ske skyndsamt. Men det är viktigt att tänka på att utredningen kan ta en till flera månader. Så fort vi har fattat ett beslut meddelar vi dig skriftligen. Du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Du måste fortsätta söka bostad

När du hyr en bostad av socialförvaltningen måste du fortsätta att söka efter en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. För att få bo kvar i socialförvaltningens bostad ska du följa den genomförandeplan som du har skrivit tillsammans med din socialsekreterare. I vissa fall kan du få ta över kontraktet på lägenheten som du hyr av socialförvaltningen.

Vi omprövar beslutet regelbundet

Behovet av bistånd till bostad kan förändras över tid. Därför omprövar vi beviljade beslut regelbundet.