Tillstånd för värmepump, frikyla och energiuttag

Om du vill installera en värmepump med uttag ur berg, jord eller sjö ska du ansöka om tillstånd. Det gäller även för frikyla eller annat energiuttag ur marken.

Du måste ha tillstånd innan du installerar din anläggning. Det räcker inte med att skicka in din ansökan, utan du måste ha fått beslut innan du börjar. Om du installerar utan tillstånd från kommunen måste du betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Avgiften betalas till staten, inte kommunen. Avgiften är den samma över hela landet och har bestämts av regeringen, inte kommunen. Avgiften är bestämd utifrån miljösanktionsavgiftsförordningen.

Så ansöker du

 1. Du vill installera en värmepump med uttag ur berg, jord eller sjö eller frikyla och fyller i e-tjänst eller blankett och ordnar med situationsplan. Mer information om situationsplan finns längre ner på denna sida.
 2. Om ditt borrhål ska placeras närmare än 10 meter från din fastighetsgräns behöver du ett grannyttrande från din granne. Om du inte gör det skickar vi en remiss till din granne, som då får minst två veckor på sig att svara. Mer information om grannyttrande finns längre ner på denna sida.
 3. Om du har fornlämningar och fornfynd på eller i närheten din tomt ska du kontakta länsstyrelsen och be om deras godkännande. Bifoga detta till din ansökan.
 4. Du skickar in underlaget i e-tjänsten eller med post tillsammans med blanketten.
 5. Vi tar emot din ansökan, registrerar ärendet och utser en handläggare.
 6. Handläggaren granskar ansökan din ansökan. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering. Handläggaren undersöker om ärendet behöver skickas på remiss.
 7. Vi gör en slutlig bedömning i ärendet och beslutar om du ska få tillstånd eller inte för din värmepump. Vi skickar beslutet till adressen som du har angett i ansökan. Vi skickar en kopia på beslutet till installationsbolaget, borrföretaget och till eventuell remissinstans eller granne.
 8. Strax efter att vi har beslutat om tillstånd, skickar vi en faktura på avgiften.

Kostnad och handläggningstid

För ansökan om tillstånd för bergvärme och ytjordvärme för ett enfamiljshus tar vi ut en avgift för två timmars handläggningstid. För övriga anläggningar betalar du för de antal timmar som handläggningen tar.

Det tar upp till sex veckor för oss att handlägga din ansökan. Du måste skicka din ansökan i god tid innan du vill installera din energianläggning. Du får inte göra något arbete förrän du har fått tillstånd av oss.

Vad som ska skickas med i din ansökan

Du ska skicka med situationsplan, grannyttrande, uppgifter om vem som ska borra och eventuellt yttrande från länsstyrelsen.

Situationsplan

Exempel på situationsplan för bergvärme. Kontakta kommunen för hjälp.

Till ansökan måste du bifoga en situationsplan som visar:

 • var byggnader och fastighetsgränser finns
 • planerad placering av energibrunn, jord- eller sjövärmeslingor
 • egen och grannars vattenbrunnar inom 50 meter från energibrunnen, jord- eller sjövärmeanläggningen. Ange också om brunnen är grävd eller borrad.
 • egen och grannars avloppsanläggningar inom 50 meter från energibrunn eller jord- eller sjövvärmeanläggning
 • var andras energibrunnar och värmeslingor är placerade, om de finns inom 50 meter från planerad anläggning.

Om du känner dig osäker på vad som ska finnas med i situationsplanen kan vi hjälpa dig.

Du kan använda dig av Enköpingskartan för att ta fram aktuellt underlag till situationsplan.

Skyddsavstånd

Vissa typer av energianläggningar behöver placeras med hänsyns till blad anat enskilda dricksvattentäkt och avlopp för att säkerställa att det inte blir några skador eller problem från energianläggningen.

 • Jordvärme: 20 m till enskilda dricksvattentäkt samt 10 m till enskilt avlopp.
 • Bergvärme: 20 m till grävd dricksvattentäkt
 • 30 m till borrad dricksvattentäkt
 • 30 m till avloppsanläggningar
 • 20 m till annan energibrunn

Grannyttrande

I vissa fall har din granne rätt att tycka till om dina planer på att installera en energianläggning. Detta kallas formellt för grannyttrande. Om du till exempel vill borra för bergvärme och vill placera borrhålet 10 meter eller närmre grannen från din fastighetsgräns behöver du prata med din granne. Be dem om ett grannyttrande som du kan bifoga till din ansökan. Om du inte skickar in detta kan vi behöva skicka din ansökan på remiss till grannen som då får minst två veckor på sig att svara. 

Därför behöver du prata med din granne

Det finns flera skäl att prata med din granne innan du installerar en ny energianläggning. Dels för att säkerställa att det inte finns andra energianläggningar inom 20 meter från där du tänkt göra din installation, till exempel bergvärme. Om två bergvärmepumpsanläggningar placeras för nära varandra sänks effekten för både dig och grannen.

Även själva borrningen vid installationen kan orsaka skador, till exempel på byggnader eller på dricksvattenbrunnar. 

Anlita certifierade borrare

I din ansökan ska du ange vem som ska borra. Det är viktigt att du anlitar en certifierad borrare så att installationen går säkert till. Du kan kontrollera giltiga certifikat på webbplatsen INCERTonline. Vanligtvis kan installatörsfirmor hjälpa till med att hitta en borrare. 

Yttrande från länsstyrelsen

Om du har fornlämningar och fornfynd på eller i närheten av din tomt (normalt sett inom 50 meter), behöver du få godkännande från Länsstyrelsen i Uppsala län. Skicka med detta i din ansökan. 

Luftvärmepump

Du behöver inte ansöka om tillstånd för installation av en luft-luftvärmepump eller luft-vattenvärmepump. Det kan dock krävas tillstånd för ändring av fasaden på byggnaden. Kontrollera det med byggavdelningen.

Sjövärmepump

Om du vill installera sjövärmepump kan du behöva tillstånd från både länsstyrelsen och kommunen.  Från länsstyrelsen behöver du eventuellt tillstånd för vattenverksamhet, och från kommunen tillstånd för sjövärmepump. I så fall måste du ha tillstånd från länsstyrelsen innan du ansöker om tillstånd hos kommunen. Kontakta länsstyrelsen först. 

Innan du ansöker hos kommunen måste du själv inhämta medgivande från markägare och sjö- eller vattenägare när du tänker inrätta del av anläggningen utanför den egna fastigheten.

Att tänka på:

 • Säker bottenförankring är viktig. Kollektorslangen ska förses med tyngder och ju djupare ner den ligger desto mindre är risken för skador.
 • Anläggningen måste vara tydligt skyltad, både från land och vatten.

Ledningskollen.se visar var du kan borra och gräva

I gratistjänsten ledningskollen.se kan du märka ut var du ska borra och gräva, till exempel på en karta. Ledningskollen.se skickar din fråga vidare till de ledningsägare som kan ha ledningar i området.