Kulturstöd

Syftet med kulturstöd är att stötta kulturutövares enskilda utveckling och utforskande samt möjlighet för kulturutövare att visa upp sin konstform.

Krav för att söka kulturstöd

För att söka kulturstöd krävs att du uppfyller dessa krav:

 • Du är verksam kulturutövare, vilket innebär att du antingen har din huvudsakliga inkomst från din konst eller har en högre utbildning inom ditt konstområde.
 • Att du bifogar konstnärligt CV med ansökan.
 • Att du har en koppling till Enköpings kommun.
 • Att du är en enskild kulturutövare som är juridisk person eller person med F-skatt sedel.
 • Du måste ha ett plusgiro eller bankgiro och du ansvarar själv för eventuell beskattning om detta skulle vara aktuellt.

Ersättning

Du kan söka kulturstöd för medfinansiering av ett avgränsat projekt. Stöd kan sökas för kostnader i samband med produktion. Exempelvis ett arvode för att hyra in specialistkompetens, materialkostnader, resekostnader, tillfällig hyres-/lokalkostnad, marknadsföring och andra relevanta kostnader för projektet.

En totalbudget för detta stöd är 100 000 kronor per år som ska fördelas till flera kulturutövare.

Bedömning

Grundläggande kriterier:

 • Ansökan ska vara komplett och skickas in enligt ansökningsplan.
 • Förmåga att genomföra det projekt som planeras.
 • Hur eventuell tidigare erhållna medel använts.
 • Att det finns en rimlig budget för genomförande.
 • Om ansökan avser att visa upp en konstform ska planerad marknadsföring beskrivas.

Kriterier från det kulturpolitiska programmet:

 • Utvecklingen av såväl traditionella kulturella uttryck som experimentlust och modiga friktionsskapande uttryck.
 • Provar nya metoder och arbetssätt.
 • Bidrar till upplevelser av olika konstformer i Enköpings kommun.

Ansökan och redovisning

Ansökan om kulturstöd görs alltid före projektets genomförande. Ansökan ska genomföras digitalt i e-tjänst. För sent inkommen ansökan behandlas inte. En total budget om 100 000 kronor per år finns att söka från.

Av ansökan ska det tydligt framgå:

 • syfte och mål med projektet
 • tidsperiod för genomförande
 • budget med samtliga beräknade intäkter och kostnader
 • eventuell plan för marknadsföring

Dokumentation görs löpande av den som mottagit stöd.

Redovisningen av kulturstödet ska vara gjord senast två månader efter avslutat projekt som är beviljat. Redovisningen ska göras i formulär för Kulturstöd. Utöver redovisningen förväntas mottagaren av stöd lämna ytterligare information om det efterfrågas.

 • Till ansökningsformulär Kulturstöd

Ansökningsplan och information

Ansökan om kulturstöd kan göras två gånger per år.

Period 1:

Ansökan är öppen 15 april–31 maj. Beslut och utbetalning sker i juni.

Period 2:

Ansökan är öppen 15 oktober–30 november. Beslut och utbetalning sker i januari.

Sökande måste var beredd på att komplettera sin ansökan under handläggningsperioden.

Frågor?

E-post: kultur@enkoping.se