Kommunstyrelsen

Här kan du ta del av kommunstyrelsens kallelser och protokoll. Du kan också hitta kontakt­uppgifter och sammanträdesdatum.

En av nämnderna är kommunstyrelsen. Den har ett speciellt uppdrag att leda kommunens verksamheter genom samordnad styrning.

Det innebär att kommunstyrelsen kan bestämma över de andra nämnderna inom vissa områden.

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regering. Kommunstyrelsen leder arbetet inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi samt:

  • följer nämndernas arbete
  • förbereder ärenden inför kommunfullmäktige
  • genomför kommunfullmäktiges beslut
  • har ett särskilt ansvar för exempelvis näringslivsfrågor, ekonomi, digitalisering-, upphandling-, kommunikation- och arbetsgivarfrågor.

Kommunstyrelsen ledamöter utses av kommunfullmäktige och ska leda och samordna kommunens frågor och ha koll över nämndernas arbete. Kommunstyrelsen styrs av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare tolv ledamöter och sju ersättare. Det finns tre utskott i kommunstyrelsen:

  • arbetsutskottet
  • personalutskottet
  • plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet).

Utskotten förbereder ärenden till kommunstyrelsen samt tar beslut i av kommunstyrelsens delegerade ansvarsområden.

Kommunstyrelsens förvaltning heter kommunledningsförvaltningen. Dessutom gör samhällsbyggnads­förvaltningen en del uppgifter åt kommunstyrelsen.

Sammanträdesdatum 2023

  • 24 oktober
  • 28 november
  • 19 december

Insyn och kontaktuppgifter

Beslut från kommunstyrelsens senaste möte

Detta är några av de beslut som togs under kommunstyrelsens senaste sammanträde. Vill du läsa om alla ärenden och beslut kan du ta del av hela protokollet.

20 juni

Kommunstyrelsen antar den reviderade tidplanen för planering och uppföljning 2023

Osäkerheten i den svenska och globala ekonomin och oron i vår omvärld kan påverka kommunens ekonomi mycket. Kommunens skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av den svenska ekonomin. Att avvakta med beslut om årsplan med budget till november 2023 ökar möjligheterna att få en bättre bild av kommunens ekonomiska situation, bland annat genom uppdaterade skatte- och pensionsprognoser och bättre förståelse för vilka behov som kan uppstå under 2024.

Kommunledningsförvaltningen har sett över den nuvarande tidplanen och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och nämnder. De bedömer att det är möjligt att revidera tidplanen så att beslut om kommunfullmäktiges årsplan med budget 2024 sker i slutet av november samtidigt som nämndernas beslut om årsplaner med budget 2023 förlängs till januari 2024.

Du kan läsa om ändringarna som föreslås i protokollet.

Kallelser och protokoll

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. På denna sida finns kallelser och protokoll från 2022 och framåt. Dokument som är äldre kan du beställa via kommunens diarium.