Kommunala finska samrådet

Vårt finska samråd är ett forum för samråd och informations­utbyte. Ta del av senaste mötet, nästa mötesdatum och hur du kontaktar oss.

Enköpings kommunala finska samråd är ett forum för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för den sverigefinska minoriteten i vår kommun. Rådet består av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontoret.

Datum för nästa sammanträde

Nästa samrådsmöte hålls den 23 september klockan 17.30–19.30 på Linbanegatan 12.

Kontakta ledamöter

Du kan också mejla oss om du har frågor eller funderingar.

E-post: kfs@enkoping.se

Arbetsordning

1. Uppdrag

Enköpings kommun utgör ett finskt förvaltningsområde enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Enköpings kommunala finska samråd (KFS) är ett forum för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan Enköpings kommun och företrädare för den sverigefinska minoriteten inom Enköpings kommun.

Samrådsgruppen är ett rådgivande organ, som syftar till att ge den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun möjlighet till inflytande i de frågor som berör dem. Här ingår att bereda frågor om användandet av de ekonomiska resurser som avsatts för minoritetspolitiska åtgärder.

Samrådsgruppen ska verka för en positiv utveckling av Enköpings kommun som finskt förvaltningsområde. Särskilt viktiga att diskutera är frågor som rör förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor samt biblioteks- och annan kulturverksamhet.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KFS:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KFS:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

3. Arbetsformer

Samrådsgruppen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om KFS:s ordförance, vice ordförande eller fler än hälften av KFS:s ledamöter begär det.

4. Ersättning

KFS:s ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder.

De ersättare som representerar den sverigefinska minoriteten tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare.

Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KFS avger. KFS:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KFS.

6. Sammansättning

KFS består av sju ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och den sverigefinska minoriteten.

Nomineringarna sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv tre ledamöter och tre ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd. Denna ledamot ska även utses till KFS:s ordförande.

I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter representation från i första hand skolnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, samt upplevelsenämndens arbetsutskott.

Fyra ledamöter och fyra ersättare ska nomineras av den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun. Ledamöternas uppdrag är att främja sverigefinnars verksamhet och/eller bevaka att deras rättigheter tillvaratas. För valbarhet krävs att den nominerade är folkbokförd i Enköpings kommun.

Om den sverigefinska minoriteten nominerat fler personer än det finns platser i KFS, ska kommunstyrelsen söka uppnå en jämn representation avseende ålder, kön och geografisk hemvist.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta.

6b. Adjungerad i pensionärsrådet

KFS ska nominera en ledamot, som representerar den sverigefinska minoriteten, till adjungerad i kommunens pensionärsråd (KPR). Beslut om adjungerad i KPR fattas slutligt av kommunstyrelsen.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande, rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som representerar den sverigefinska minoriteten.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, ska den kommunrepresentant som tjänstgjort längst i samrådsgruppen fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera representanter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KFS:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämnärenden som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid samrådsgruppens sammanträden ska mötesanteckningar föras på svenska, vilka sedan ska översättas till finska. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet.

Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot från den sverigefinska minoriteten som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som berörs av KSF:s yttranden.

14. Sekretariat

Kommunledningskontoret ansvarar för samrådsgruppens tjänstemannastöd.

Denna arbetsordning träder i kraft den 16 februari 2016.

Mötesanteckningar

2024-05-27

Mötesanteckningar vid möte med kommunala finska samrådet KFS

 • Tid: Måndag 27 maj 2024 klockan 17.30–19.30
 • Plats: Linbanegatan 12 och Teams

Närvarande

 • Ulrika Ornbrant (C) ordförande, Enköpings kommun
 • Johanna Hongisto Grundström, sverigefinne
 • Isabelle Hongisto Grundström, sverigefinne
 • Heidi Elfving, sverigefinne
 • Sirkka Prittinen, finska föreningen Sampo
 • Rolf Carlsson (S), Enköpings kommun
 • Björn Hellström (L), Enköpings kommun
 • Jouko Vänskä, sverigefinne
 • Ulf Lundgren, sverigefinne
 • Tuija Rönnback (NE), Enköpings kommun
 • Eva Emanuelsson (C), Enköpings kommun
 • Heikki Tiitinen (KD), Enköpings kommun
 • Irma Aalto, samordnare finska förvaltningsområdet

Förhinder

 • Jaana Hemlin, sverigefinne
 • Aila Nylund, sverigefinne

Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.

Val av justerare

Till justerare utses Johanna Hongisto Grundström.

Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkänns.

Föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte läggs till handlingar.

Kungsgårdens finska avdelning

Resultatenhetschef Adéle de Waard redogör för mötet hur bemanningen och aktiviteterna på den finska avdelningen sköts. Det finns elva boendeplatser på avdelningen Backen som har finsk profil. 95% av personalen talar finska och om någon av dem är borta försöker man få fram finsktalande timvikarier. Nattpersonalen är gemensam för hela Kungsgården och är inte finsktalande.

Lägesrapport styrdokument Riktlinjer och mål

Ordföranden redogör att förslaget för styrdokument har ändrats enligt önskemål från kommunstyrelsens arbetsutskott så att ordet mål är ändrat till ambition. Det ändrade förslaget har behandlats på kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att riktlinjerna ska antas.

Kommunala finska samråd vill yttra sin besvikelse över ovan nämnda ändringen. Rådets mening är att lagkravet är att varje kommun antar riktlinjer och mål för sitt minoritetsarbete och att Enköpings kommun bör våga anta mål. Rådet förstår att alla målen inte kan genomföras direkt på grund av budgetbegränsningar men att det är viktigt att kommunen ändå har klarlagt vilka mål vi vill uppnå.

Bidragsansökningar

Enköpings finska förening Sampo har beviljats 6000 kronor för en familjedag 1 juni 2024 (behandlades redan i förra mötet).

Ekonomisk redovisning 2024

Samordnaren presenterar den ekonomiska redovisningen för januari–april och konstaterar att med de planerade aktiviteterna är budgeten i balans.

På gång hos Enöglas finska grupp

Niina Ishanin Hällstrand berättar i ett mejl till rådet om sitt arbete med den finska gruppen. Gruppen har haft besök av en sagotant och gått både på minibio och teater. Förskolan har en elcykel och gruppen använder den dagligen för mycket uppskattade besök i närområdet, biblioteket, parkerna, hamnen, dyarna med mera. Barngruppen har gjorts om så att de barn som talar finska är i en grupp så de får prata finska med varandra och känna sammanhållning. Pedagogen har kunnat köpa in en hel del finska barnböcker, sensoriskt material, pussel och spel.

Planerade/pågående aktiviteter

Samordnaren berättar om de pågående och redan genomförda aktiviteterna:

 • Barnprojekt med Vuxenskolan. Två lördagsträffar genomförda med fyra barn i den ena och fem i den andra. 13–14 juni arrangeras sommarläger tillsammans med Håbo i Bålsta och just nu är nio anmälda från Enköping. Under hösten fortsätter vi med lördagsträffarna.
 • Feriearbetare, en finsktalande niondeklassare arbetar i tre veckor från den 17 juni.
 • Sommarboken – läsprojekt tillsammans med biblioteket 26 juni.
 • ISOF:s språkcentrums Sverigefinska lukumummit och -vaarit projekt. Enköping vill delta.
 • Familjedag med finska föreningen arrangeras 1 juni.
 • Stipendieutdelning 12 juni, Örsundsbros skola.
 • Barnteater hos Enöglas förskola med Teater Barbara 6 september – Min mamma är snabbare än din.
 • Prisutdelning Enköpings sverigefinska eldsjäl och konsert med Kulturskolans cello-ensemble 6 december.
 • Fika på finska i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under hösten.
 • Rehab-bad onsdagar med finsk vattenträning är inbokad 4 september–11 december.
 • Preliminära planer med biblioteket kring temat de finska krigsbarnen.
 • Seniorträffarna en gång i månaden fortsätter under hösten. Säsongsavslutning 30 maj i Sommarro.
 • Finska filmer kommer att visas på Joar Blå 3 september, 1 oktober, 5 november och 3 december.

Nytt i nätverken

Enköpings finska förening Sampo, Svenska kyrkans finska verksamhet, Fika på finska, finska seniorträffar och övriga nätverk

På förra seniorträffen var många oroade över att Finland från årsskiftet inte längre kommer att betala ut folkpension till utlandet. Mötet föreslår att samordnaren tar kontakt med Statens servicekontor för att hitta en sakkunnig som på någon av höstens seniorträffar kan ge allmänna råd.

Hos finska föreningen har det kommit upp frågor hur och var den som är finsk medborgare och skriven i Sverige kan rösta i EU-valet. Samordnaren gör ett inlägg på Facebook-sidan med instruktioner.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar alla deltagare för givande samtal.

Nästa möte är den 23 september klockan 17.30.

Justeras: Ulrika Ornbrant, ordförande

Justeras: Johanna Hongisto Grundström, sverigefinne

Justeras: Irma Aalto, samordnare/sekreterare