Kommunala natur- och friluftsrådet

Här kan du läsa mer om kommunala natur- och friluftsrådets mötesdatum. Du kan också hitta kallelser och protokoll eller kontakta en ledamot.

Enköpings kommunala natur- och friluftsråd arbetar för ett förbättrat friluftsliv för kommunens invånare och föreningar. Rådet består av en ordförande, åtta ledamöter och två ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.

Kontakta ledamöter

Du kan också maila till oss om du har frågor eller funderingar.

E-post: kfr@enkoping.se

Sammanträdesdatum

Under 2024 sammanträder Enköpings kommunala natur- och friluftsråd:

  • 15 januari
  • 11 mars
  • 13 maj
  • 30 september
  • 2 december.

Arbetsordning

1. Uppdrag

Enköpings kommunala natur- och friluftslivsråd (KFR) ska verka för att förbättra naturvården och möjligheterna till friluftsliv inom Enköpings kommun. KFR är kommunstyrelsens och nämndernas remissinstans i ärenden där friluftslivs- och naturvårdsfrågor berörs. KFR får även ta initiativ till ärenden inom nedanstående områden. KFR är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för naturvårds-, kulturvårds- och friluftslivsorganisationer i Enköpings kommun. Med detta menas skötsel och förvaltning av kommunal mark, fysisk planering som på ett påtagligt vis påverkar befintliga naturområden och områden som nyttjas för friluftslivsaktiviteter.

KFR ska verka för att kommunen bedriver en god kultur- och naturvård inom eget markinnehav och tillgängliggör tätortsnära natur. KFR ska även verka för att kommunen ska beakta kulturmiljövärden i förekommande fall. KFR har en rådgivande funktion.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KFR:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KFR:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

3. Tidpunkt för sammanträden

Rådet sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller fler än hälften av rådets ledamöter begär det.

4. Ersättning

Rådets ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder. De ersättare som representerar annan organisation än kommunen tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare. Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KFR avger. KFR:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KFR.

6. Sammansättning

KFR består av nio ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och partipolitiskt obundna natur-, kulturvårds- och/eller friluftslivsorganisationer med verksamhet inom Enköpings kommun.

Nomineringar sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv två ledamöter och två ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd. Denna ledamot ska även väljas till KFR:s ordförande. I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter representation från i första hand tekniska nämndens arbetsutskott, samt upplevelsenämndens arbetsutskott.

Sju ledamöter och fem ersättare ska nomineras av partipolitiskt obundna natur-, kulturvårds- och/eller friluftslivsorganisationer med verksamhet inom Enköpings kommun. Respektive organisation kan nominera en eller flera ledamöter. En sådan organisation ska ha lokal representation och en stadga.

Om natur-, kulturvårds- och/eller friluftslivsorganisationer nominerat fler personer än det finns platser i KFR, ska kommunstyrelsen söka uppnå största möjliga bredd bland organisationerna i sitt beslut om tilldelningen av platser i KFR.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som inte representerar kommunen.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i rådet ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KFR:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämndärenden som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid rådets sammanträden ska mötesanteckningar föras. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet. Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot från natur-, kulturvårds- och/eller friluftslivsorganisation, som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som direkt berörs av rådets initiativ eller remissvar.

14. Sekretariat

Upplevelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar gemensamt för rådets tjänstemannastöd.

Denna arbetsordning trädde i kraft den 16 februari 2016.