Kommunala pensionärsrådet

Här kan du läsa mer om kommunala pensionärsrådets mötesdatum. Du kan också hitta kallelser och protokoll eller kontakta en ledamot.

Enköpings kommunala pensionärsråd arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommunens pensionärer. Rådet består av en ordförande och en vice ordförande, sju ledamöter och sju ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningsförvaltningens kansli.

Sammanträdesdatum

Under 2023 sammanträder Enköpings kommunala pensionärsråd på Linbanegatan 12 den 15 mars, 9 maj, 21 september och 4 december (ändrat från 7 december). Tid för alla möten är klockan 13–15.

Kontakta ledamöter

Du kan också maila till oss om du har frågor eller funderingar.

E-post: kpr@enkoping.se

Arbetsordning

1. Uppdrag

Enköpings kommunala pensionärsråd (KPR) ska verka för en förbättrad verksamhet och service för kommunens pensionärer. KPR hör organisatoriskt till kommunstyrelsen.

KPR är kommunstyrelsens och nämndernas remissinstans i ärenden som berör pensionärernas situation i kommunen. KPR ska behandla och lämna synpunkter och förslag som kan påverka ärendenas handläggning i aktuella nämnder. KPR är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer i Enköpings kommun och kommunen. KPR har en rådgivande funktion.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KPR:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KPR:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

3. Tidpunkt för sammanträden

Rådet sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller fler än hälften av rådets ledamöter begär det.

4. Ersättning

Rådets ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas och adjungerades tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder. De ersättare som representerar annan organisation tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare. Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KPR avger. KPR:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KPR.

5b. Adjungerad

Den adjungerade har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KPR avger.

6. Sammansättning

KPR består av nio ledamöter, sju ersättare samt en adjungerad. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och partipolitiskt obundna pensionärsorganisationer med verksamhet inom Enköpings kommun. Den adjungerade beslutas av kommunstyrelsen efter nominering av kommunens samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde i Enköping.

Nomineringarna sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv två ledamöter och två ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd.

Denna ledamot ska även väljas till KPR:s ordförande. I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter representation från i första hand tekniska nämndens arbetsutskott, samt vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott.

Sju ledamöter och fem ersättare ska nomineras av partipolitiskt obundna pensionärsorganisationer med verksamhet inom Enköpings kommun. En sådan organisation ska ha lokal representation och en stadga. En adjungerad ska nomineras av kommunens samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde i Enköping. Om pensionärsorganisationerna nominerat fler personer än det finns platser i KPR, ska kommunstyrelsen väga in organisationernas medlemsantal i sitt beslut om tilldelningen av platser i KPR.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta. Ytterligare två ledamöter som representerar pensionärsorganisationerna får delta i presidieberedningen, efter beslut i KPR.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som inte representerar kommunen.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i rådet ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KPR:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämndärenden som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid rådets sammanträden ska mötesanteckningar föras. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet. Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som direkt berörs av rådets initiativ eller remissvar.

14. Sekretariat

Kommunledningskontoret ansvarar för rådets tjänstemannastöd.

Denna arbetsordning träder i kraft den 19 januari 2016.