Kommunala tillgänglighets­rådet

Här kan du läsa mer om kommunala tillgänglighetsrådet mötesdatum. Du kan också hitta kallelser och protokoll eller kontakta en ledamot.

Enköpings kommunala tillgänglighetsråd arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommuninvånare med funktions­nedsättningar. Rådet består av en ordförande, en vice ordförande, sju ledamöter och sju ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.

Sammanträdesdatum

Under 2024 sammanträder Enköpings kommunala tillgänglighetsråd på Linbanegatan 12, om inget annat anges:

 • 31 januari
 • 4 april
 • 30 juni
 • 29 augusti
 • 31 oktober 
 • 12 december

Mötestiden är klockan 13–16 vid alla tillfällen.

Kontakta ledamöter

Du kan också maila till oss om du har frågor eller funderingar.

E-post: ktr@enkoping.se

Tillgänglighetspriset

Priset ska uppmärksamma insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Priset har delats ut varje år sedan 2018. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter. Du får nominera dina egna kandidater till kommunala handikapprådet.

Tillgänglighetspriset är ett medborgarförslag som kommunfullmäktige beslutat om.

Tidigare vinnare

Foto på nio personer i två rader inne i en Icabutik. I den bakre raden syns en man med kavaj och sex personer iklädda Icas arbetskläder. I den främre raden syns en man med krycka och vit käpp och en kvinna i rullstol.

Ica Westerlund Enköping fick ta emot tillgänglighetspriset 2024. I den bakre raden syns Anders Wikman, tillgänglighetsrådets ordförande, anställda på Ica Westerlund Enköping och butiksägaren Johan Lindblom. I den främre raden syns Katarina Lindberg och Jan Wigdell, de är båda med i tillgänglighetsrådet och Jan är initiativtagare till priset.

Arbetsordning

1. Uppdrag

Enköpings kommunala tillgänglighetsråd (KTR) ska verka för en förbättrad verksamhet och service för kommunens funktionsnedsatta. KTR ska även bidra till att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet till delaktighet och jämlikhet i relationen till kommunen.

KTR hör organisatoriskt till kommunstyrelsen. KTR är kommunstyrelsens och nämndernas remissinstans i ärenden som berör de funktionsnedsattas situation i kommunen. KTR ska behandla och lämna synpunkter och förslag som kan påverka ärendenas handläggning i aktuella nämnder och styrelser. KTR är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsrättsrörelsen i Enköpings kommun och kommunen. KTR kan besluta att delegera funktionen som kommunstyrelsens och nämndernas remissinstans i ett enskilt ärende eller grupper av ärenden till Funktionsrätt Enköping. KTR har en rådgivande funktion.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KTR:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KTR:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

3. Tidpunkt för sammanträden

Rådet sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller fler än hälften av rådets ledamöter begär det.

4. Ersättning

Rådets ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder. De ersättare som representerar Funktionsrätt Enköping tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare. Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KTR avger. KTR:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KTR.

6. Sammansättning

KTR består av nio ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och Funktionsrätt Enköping med verksamhet inom Enköpings kommun.

Nomineringarna sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv fyra ledamöter och två ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd.

Denna ledamot ska även väljas till KTR:s ordförande. I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter en bred representation från flera nämnders arbetsutskott. Fem ledamöter och fem ersättare ska nomineras av Funktionsrätt Enköping inom Enköpings kommun.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som representerar Funktionsrätt Enköping.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i rådet ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KTR:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämndärenden som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid rådets sammanträden ska mötesanteckningar föras. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet. Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot från Funktionsrätt Enköping som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som direkt berörs av rådets initiativ eller remissvar.

14. Sekretariat

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för rådets tjänstemannastöd.

Protokoll

2024-05-30

2024-04-04

2024-01-31

2023-11-30

2023-10-18

2023-09-14

Mötesanteckningar

Tid och plats: torsdagen den 14 september, klockan 13–16 på Linbanegatan 12

Beslutande

 • Anders Wikman (NE) ordförande
 • Anneli Djurklou, FRE, vice ordförande
 • Margareta Wiberg, Reumatikerna, FRE
 • Arne Sundvall, FRE
 • Solweig Sundblad (S)
 • Yvonne Bromée, FRE
 • Nicklas Kleman, FRE
 • Anna Juhlin (NE)
 • Lena Thorén, FRE
 • Agneta Södersten, FRE

Frånvarande

 • Jan Wigdell, SRF, FRE
 • Jesper Englundh (S)
 • Katarina Lindberg, FRE
 • Lars Engelberg (S)
 • Magnus Hellmark (C)

Övriga deltagare

 • Pernilla Madesäter, sekreterare
 • Madeleine Hedström, HR
 • Linda Karlsberg, strateg UPF
 • Carl Bergström, bibliotekschef
 • Magnus Jacobsson, t.f. trygghets- och säkerhetschef

1. Öppnande

Ordförande förklarar mötet öppet.

2. Godkännande av föredragningslistan

Godkännande av föredragningslistan.

3. Val av justerare

Anneli Djurklou utses.

4. Upprop

5. UL:s nya taxa, skrivelse

Skrivelse från FRE till Tekniska nämnden angående skillnader i taxa mellan färdtjänst och kollektivtrafiken, bifogas mötesanteckningar till KS skickas till Tekniska nämnden. Rådet ställer sig bakom skrivelsen.

Föredragande: Anneli Djurklou

6. Funktionsrättskonventionen, nuläge

Pernilla beställer funktionsrättskonventionen i tryck samt bifogar länk till de som vill ha det uppläst.

Hörslinga installeras under september/oktober.

Textade KF-sändningar finns nu upphandlat.

Alla rengöringsprodukter som upphandlas är numera parfymfria.

Föredragande: Pernilla Madesäter

7. Information/ återkoppling från kommunstyrelsen

Krisberedskapsplanen på remiss. Utvärdering av råden upp till kommunfullmäktige. Anders ser till att rådet får se utvärderingen.

8. Rök- och parfymfritt

Riktlinje som ska följas av medarbetarna. Lunchen kan inte styras av arbetsgivaren. Kläderna ska bytas om man röker. Chefens ansvar att se till att riktlinjen följs. Fortfarande problem på Pepperotsbadet. 

Fastighetsservice gör parfymfritt rengöringsmedel själva. Kan badet använda det? Anna Juhlin hör sig för. Rengöringsprodukter framgår inte i policyn. HR tar med sig frågan. Osäkert om det gäller privata utförare. HR tar med sig frågan.

Riktlinjer behöver ses över och implementering ska göra igen. Allergi- och astmaförbundet erbjuder sig att vara bollplank.

HR bjuds in till hösten 2024 för att följa upp vad som har sagts.

Föredragande: Madeleine Hedström, HR

9. Information/ återkoppling från nämnderna

Anna Juhlin, UPF, nämnd nästa vecka, Föreningarnas Hus utredning före sommaren. Uppdrag till gruppledarna att diskutera, politiska alliansgruppen.

Lars Engelberg, TN, arbetsresor ska kosta motsvarande månadskort. Besparing gata och park. Upphandling av färdtjänstutförare. Enkät till kunderna förra gången endast till 10% av brukarna varav 30% av dessa svarade. En vädjan till Tekniska nämnden att göra enkäten igen med till alla brukarna. Rådet vill gärna ha underlag för upphandlingen på remiss.

Solveig Sundblad, VoO, förvaltningen har fått i uppdrag att ta bort de delade turerna. Lagen om valfrihet, vara eller inte vara. Alternativ? Saknas korttidsplatser som nu måste köpas in.

PAUS

10. Övriga frågor

Mejl, om vägarbeten på gång till FRE önskas. Lars (TN) tar frågan.

Sjukresor, hållplatser indragna. Åka lokaltrafiken till hållplatserna gratis. 
En app krävs. Vem är ansvarig? Lars (TN) tar med frågan till UL.

11. Biblioteksplanen 2024 - 2027

Remiss kommer.

Frågor till rådet om synpunkter på den kommande biblioteksplanen.
Bifogad Powerpoint. Nuläge/önskat läge.

 • Kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, speglar behov och efterfrågan?
 • Öka kunskap om info.teknik för lärande och delaktighet i kulturlivet ur ett tillgänglighetsperspektiv.

FRE bjuder ner sig själva till biblioteket och vice versa.

Föredragande: Linda Karlsberg, strateg och Carl Bergström, bibliotekschef

12. Övriga frågor

13. Krisberedskapsplan, utifrån vårt perspektiv

Powerpoint bifogas. Remiss är skickad till FRE.

Föredragande: Magnus Jacobsson, tf. trygghets- och säkerhetschef

Mötet avslutas

Ordförande avslutar dagens möte.

Antecknat av Pernilla Madesäter.