Visselblåsar­funktion

Via kommunens visselblåsarfunktion kan du rapportera in missförhållanden inom kommunens organisation.

Sveriges kommuner måste enligt lag (2021:890) ha en visselblåsarfunktion. Via kommunens visselblåsarfunktion, som tillhandahålls av Lantero, kan vi fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom kommunens organisation.

Vem som kan rapportera

Visselblåsarfunktionen kan användas av alla nuvarande anställda i kommunen, men också av exempelvis tidigare anställda, arbetssökande och praktikanter. Du som rapporterar via visselblåsarfunktionen är skyddad från repressalier.

Anhöriga, brukare, vårdnadshavare, boende i kommunen, förtroendevalda med flera kan inte rapportera via visselblåsarfunktionen och få det skydd som visselblåsarlagen ger.

Vad du kan rapportera

En visselblåsning ska handla om sådant som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt olämpligt. En rapportering kan exempelvis gälla misstänkt korruption eller missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa. Det kan också röra sig om brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av trakasserier eller diskriminering inom kommunen.

Missförhållandet ska också vara av allmänt intresse. I de flesta fall inkluderar det inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden.

Visselblåsarfunktionen ska inte heller användas för att rapportera allmänt missnöje, klagomål eller mindre förseelser. I dessa fall ska du istället vända dig till någon av kommunens chefer. Alla rapporteringar behandlas, men om de bedöms ligga utanför visselblåsarsystemets syfte kommer de inte att handläggas.

Gör en anmälan

Kommunens visselblåsarfunktion är en extern tjänst. Du kan via formuläret välja om du vill rapportera skriftligt via funktionen eller muntligt till Lantero. Du kan också  i formuläret ange om du vill vara anonym eller inte.

Så hanterar kommunen din anmälan

När en anmälan kommit in gör Lantero en första bedömning av om det som rapporterats omfattas av visselblåsarlagen eller inte.

De skickar sedan sin bedömning till Enköpings kommunjurist. Är det ett missförhållande som omfattas av visselblåsarlagen bestämmer kommunjurist om ärendet ska utredas av en intern arbetsgrupp eller om Lantero ska göra utredningen. All kontakt med visselblåsaren sker via visselblåsarfunktionen eller Lantero.

I ett uppföljningsärende gäller absolut sekretess för uppgifter som kan avslöja den rapporterande personens identitet. Inte heller den som ärendet berör har rätt till insyn i ärendet. Däremot finns ingen regel som håller det rapporterade missförhållandet sekretessbelagt, regeringen anser att intresset av insyn är starkt när det gäller påstådda missförhållanden i offentlig verksamhet.

Meddelarfrihet, anskaffarfrihet, repressalie- och efterforsknings­förbud

I tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns det föreskrifter om rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i vissa medier och om rätt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att meddela dem för offentliggörande i vissa medier.

Där finns det också föreskrifter om förbud mot att ingripa mot bruk eller missbruk av tryckfriheten eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant bruk eller missbruk, och förbud mot att efterforska upphovsman, meddelare, den som har utgett eller avsett att utge en framställning i tryckt skrift, den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning och den som har framträtt i en sådan framställning.

Visselblåsarlagen inskränker inte detta skydd.