Snöröjning för fastighetsägare

Du kan hämta sand hos kommunen vid halka. Läs också vad fastighetsägaren och kommunen har för ansvar kring snöröjning och halka.

Hämta sand vid halka

Du som är privatperson kan hämta sand på Ågatan 2A för att kunna sanda utanför din fastighet. Tänk på att hämta sand innan det blir halka. När det är mycket halt har vi sett att många hämtar sand samtidigt och det finns risk att vi inte hinner fylla på.

Sandlådorna på Ågatan fylls på under vardagar under nästan hela vinterhalvåret. Då får du hämta totalt fyra stora hinkar sand vid varje tillfälle. Du kan hämta sand vilken tid du vill. Ta med egen spade och hink eller liknande att bära sanden i.

Fastighetsägarens ansvar vid snöröjning och halka

Utanför din fastighet behöver det också vara fritt från snö och halka. Det är du som fastighetsägare som har ansvar att det är skottat och sandat på trottoar eller gångbana utanför din fastighet.

Snöröjning

När vi plogar blir det dessvärre en snösträng kvar mot din entré och garageinfart. Den har vi inte möjlighet att ta bort. Större snöhögar som blir kvar efter vår plogning försöker vi däremot forsla bort om vi hinner.

Ta bort snö från gångbanan utanför din fastighet och se till att de som går där inte halkar.

Snö från tomt, gårdsinfarter eller liknande får inte läggas ut på gatan eller allmän plats.

Parkera din bil på fastigheten så att det går att ploga så smidigt som möjligt på gatan. Beroende på väderleken kan vi behöva ploga när som helst under dygnet.

Halka

Sanda gångbanan utanför din fastighet.

Även om vi försöker få bort halkan med alla krafter behöver du räkna med att det kan vara halt. Utrusta bilen och cykeln med vinterdäck och dig själv med bra vinterskor.

Vår personal tillsammans med våra entreprenörer måste ibland arbeta under svåra väderförhållanden med sena kvällar och tidiga mornar. Om vi kan hjälpas åt går det snabbare och enklare att få bra vägar under vintersäsongen.

Där kommunen snöröjer trottoarer i villaområden

För att få säkrare skolvägar och bra tillgänglighet snöröjer kommunen trottoarer i vissa villaområden. I de flesta av dessa områden snöröjs den sida som har belysning och snön läggs på den motsatta sidan. Om du bor på den sidan som snöröjs kan du ändå behöva skotta och sanda.

Till exempel om någon bil stått parkerad på gatan så vi inte kunnat ploga hela trottoaren. Om du bor på sidan där snön läggs behöver du skotta och sanda vid din brevlåda, vid soptunnorna och så du själv kommer ut från tomten. Här behöver du inte skotta fram hela trottoaren.

Det här är ett test vi gör för trafiksäkerheten och för att få bredare gator, när snön kan läggas på ena sidans trottoar.

Kommunens policy kring snöröjning och halka

Kommunen har ansvar för underhållet av:

  • gator och andra allmänna platser inom fastställd detaljplan
  • allmän väg där kommunen förordnats som väghållare
  • enskild väg som kommunen övertagit ansvaret för

För de olika punkterna finns det lagar som reglerar ansvaret för vinterväghållningen det vill säga åtgärder som behövs på grund av de speciella förhållanden som råder vintertid. Exempel på åtgärder är snöröjning, bortforsling av snö, halkbekämpning och upptagning av sandningssand

Ett problem alla kommuner står inför är hur stora resurser som skall ställas till förfogande för vinterväghållningen. Det är viktigt att kommunen har bra organisation och en väl uppbyggd beredskap sett i förhållande till förväntat väder, aktuell årstid och aktuell tidpunkt på dygnet.

Gata

Inom stadsplanelagt område är det enligt lag (1998:814) kommunen som är skyldig att sköta vinterväghållningen på gata och allmän plats. Gäller ej allmän väg som staten är väghållare för. Rätten att ålägga fastighetsägarna skötseln av vinterväghållningen på gångbanor eller annat utrymme som behövs för gångtrafik utanför fastigheten återfinns i lagen om gaturenhållning och skyltning. (Se beslut av kommunfullmäktige 24 oktober 2013 ”Lokala föreskrifter för renhållning av gångbanor inom Enköpings kommun”)

Allmän väg

Har kommunen förordnats som väghållare för allmän väg så ansvarar den för vinterväghållningen enligt väglagen och vägkungörelsen. Enligt vägkungörelsen ska snöröjning och halkbekämpning utföras i den mån det behövs för att hålla vägen lättframkomlig för fordons- och gångtrafik. Dock med den självklara begränsningen att det ibland kan ta tid innan vägen kan snöröjas eller halkbekämpas.

Enskild väg

Vid enskild väg där kommunen tagit över ansvaret för väghållningen säger 3 § lagen om enskilda vägar att vägbanan ska hålla erforderlig bredd och vara fri från hinder av snö och is.

Enköpings kommun

Enköpings vintersäsong, räknat i antal dagar, omfattas i genomsnitt av 125-140 dagar per år. Av dessa dagar är antalet halkdygn cirka 50-70 dygn per säsong, det vill säga nästan vartannat dygn måste halkbekämpning utföras.

Enligt kommunens produktionsmål ska efter påkallat behov snöröjning och halkbekämpning av huvudnätet vara genomförd inom 6 timmar efter det har slutat snöa. Övriga gator och vägar skall vara åtgärdade inom 12 timmar efter det har slutat snöa.

Huvudnätet består av bussgator och genomfartsgator som Salavägen, Doktor Westerlundsgata och Bangårdsgatan/Stockholmsvägen. Dessa gator plus ett antal gång- och cykelvägar har högsta prioritet gällande snöröjning och halkbekämpning. Till övrigt räknas lokalgator och resterande gång- och cykelvägar.

Metoder

Mekanisk halkbekämpning utförs i Enköping genom spridning av saltfri sandningsmakadam på vägbanan. Sanden ökar friktionen mellan vägbanan och fordonshjul. Sandningsmakadam är en helt krossad produkt, ett fraktionsmaterial som är uppdelade i fraktionen 2-4 mm för användning på gång- och cykelvägar samt en fraktion 4-8 mm som används i villaområden då ett tunt snötäcke täcker gatan. Kemisk halkbekämpning (med saltlake) utförs endast på buss- och huvudgata och endast då det råder svår frost- och ishalka.

Vid temperaturer under -8° används i vissa situationer saltblandad sand vid till exempel trafiksignaler, gatukorsningar och i backar.